Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Årets finansuppsats 2023

 • Ansök senast: 31 december 2022
 • Ansök senast: 31 december 2022

För femtonde året i rad presenterar Söderberg & Partners Årets Finansuppsats.
Ta chansen och ansök om att få skriva din master- eller bacheloruppsats hos oss på Söderberg & Partners. Vi har valt ut ett antal teman som vi anser är både aktuella och givande. Vill du anta utmaningen?

Årets valbara teman är:

 • Korrelationen mellan tillgångsklasser över tid, och dess koppling till makrotrender
 • Momentumfaktorn – en faktor bland alla andra?
 • Kan integrering av ESG-data på makronivå ge avkastning i valuta- och ränteplaceringar?
 • Hur väl fungerar portföljens koldioxidavtryck som en uppskattning av portföljens bidrag till omställningen till ett fossilfritt samhälle?
 • Alternativa investeringar: Finns det en väg till ESG-integrering och gemensamma standarder?
 • Produkt rekommendation med hjälp av beslutsträd
 • Förutsäg kundbortfall
 • Öppet tema – fritt för dig som student att välja ämne relaterat till sparande och försäkringar!

Välj det ämne som du finner mest intressant och skriv ihop ett kort PM där du redogör för hur du skulle ta dig an frågeställningen. Skicka sedan ditt PM tillsammans med CV och betyg via denna annons . Vi går sedan igenom alla ansökningar och väljer ut tre studenter/uppsatspar som får chansen att skriva sin uppsats hos oss. Tre studenter/uppsatspar får således skriva en uppsats inom varsitt ämne och erhåller en ersättning på 15 000 kr. När uppsatserna är inlämnade utser vår jury en vinnande uppsats som belönas med ytterligare 30 000 kr.

”Vi hoppas få en nära dialog med studenterna som skriver uppsatserna, vilket vi ser som en stor fördel. Tanken är att genom löpande kontakt under skrivandets gång tillsammans skapa något som gynnar båda parter. Och vem vet – kanske vi är blivande kollegor?”

Kajsa Brundin, ansvarig för Investment management

Årets teman

Korrelationen mellan tillgångsklasser över tid, och dess koppling till makrotrender

Det brukar sägas att ”diversifiering är den enda gratislunchen”. Samtidigt är det inte så enkelt att bedöma vad som är förväntad korrelation och mellan olika tillgångar. Det finns en mängd olika mätetal, som dessutom kan utvärderas under olika tidsperioder. Sett ur ett längre perspektiv fanns exempelvis en positiv korrelation mellan aktier och ränteinvesteringar under decennierna som ledde fram till millennieskiftet, medan vi sett en ungefär lika stor negativ korrelation mellan samma tillgångsslag under de senaste två decennierna. Hur kan man se på korrelationer mellan de större tillgångsslagen över tid? Hur mycket påverkar makrofaktorer såsom inflation och ränta ? Även parametrar såsom sektorsammansättning och megatrender inom demografi och teknik är intressanta för att utvärdera eventuella samband.

Momentumfaktorn – en faktor bland alla andra?

Synsättet med faktorer för att förklara avkastningen har blivit allmänt rådande inom finansiell litteratur, där exempelvis värde, storlek, momentum, volatilitet och kvalitet anses vara förklarande variabler till avkastning. Rationaliteten, varaktigheten och riktigheten bakom flera av faktorerna har ifrågasatts, varför dessa fortsatt är intressanta att studera. Momentumfaktorn är särskilt intressant då den har en nära koppling till sentiment på marknaden och börspsykologi. Hur konsekvent har denna faktor varit på att generera avkastning över tid, och hur kan det förklaras? Vad bör man tänka på som investerare om man vill använda sig av momentum?

Exempel på litteratur

Factor Momentum and the Momentum Factor, SINA EHSANI, JUHANI T. LINNAINMAA, The Journal of Finance, Volume 77, Issue 3, pp 1877 – 1919

Momentum: what do we know 30 years after Jegadeesh and Titman’s seminal paper? Tobias Weist, Financial Markets and Portfolio Management (2022)

Riding on Momentum – understanding factor investing. Abhishek Gupta, Imre Balint, Vipul Jain, Dimitris Melas, December 2015, MSCI

Kan integrering av ESG-data på makronivå ge avkastning i valuta- och ränteplaceringar?

En studie som undersöker om ESG-data på makronivå kan tillföra information till värderingen av valutor eller ränteinvesteringar, i syfte att använda resultaten i investeringsanalys. Detta kan inkludera att identifiera tillförlitliga datakällor som skulle kunna integreras i värderingsmodeller och att undersöka historiska data som potentiella förklaringsvariabler. En intressant analys bör omfatta:

 • En diskussion om resultaten och orsakerna till sambanden.

 • Vanliga metoder hos förvaltare som redan integrerar ESG-faktorer på makronivå

 • Data kommer sannolikt att omfatta allmänt tillgänglig information från Världsbanken, FN och liknande, och potentiella dataleverantörer tillgängliga via skolbiblioteket och Söderberg & Partners.

Exempel på litteratur:

Kanak, D. P., & Wilson, G. E. R. (n.d.). 3 actions to accelerate emerging market climate transition. World Economic Forum.

https://www.weforum.org/agenda/2022/06/3-actions-to-accelerate-emerging-market-climate-transition/

A practical guide to ESG integration in sovereign debt. (n.d.). https://www.unpri.org/download?ac=9696

Pineau, E., Le, P., & Estran, R. (2022, May 30). Importance of ESG factors in Sovereign Credit Ratings. Finance Research Letters. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612322002203

Eprints.soas.ac.uk. (n.d.). https://eprints.soas.ac.uk/33524/1/Climate%20Change%20and%20Sovereign%20Risk_final.pdf

Sbai. (2022, September 23). Implementation of RI in Macro Strategies. Homepage. https://www.sbai.org/resource/implementation-of-ri-in-macro-strategies.html

https://www.worldbank.org/en/home

https://www.un.org/

Hur väl fungerar portföljens koldioxidavtryck som en uppskattning av portföljens bidrag till omställningen till ett fossilfritt samhälle?

Koldioxidavtryck visas ofta för privatkunder som är intresserande av hållbara sparprodukter. Hur bra är detta mått i syfte att bidra till en framtid med netto noll-utsläpp? Det pågår en diskussion inom området hållbara investeringar om huruvida aktieägarengagemang eller avyttring av bolag med mycket koldioxidutsläpp ger bäst bidrag till en grönare framtid. Beroende på strategi, kan förvaltare ha väldigt olika koldioxidavtryck. Studien kan undersöka fonders innehavsdata utifrån strategi, och utvärdera fonder med ett smalare mer selektivt investeringsunivers, jämfört med fonder med en bredare investeringsbas och aktivt ägande som metod för att minska koldioxidutsläpp. Effekterna på faktiska utsläpp från dessa strategier kan undersökas med hjälp av forskningsartiklar och ramverk som utvecklats av investeringsnätverk. Parametrar som data kvalitet, statisk kontra trenddata och kommunikationsutmaningar är intressanta aspekter att inkludera i utvärderingen.

Exempel på litteratur

Kanak, D. P., & Wilson, G. E. R. (n.d.). 3 actions to accelerate emerging market climate transition. World Economic Forum.

https://www.weforum.org/agenda/2022/06/3-actions-to-accelerate-emerging-market-climate-transition/

IIGCC – the Institutional Investors Group on Climate Change. (n.d.). https://www.iigcc.org/media/2022/04/JC0426_IIGCC_Climate-Transition-Report_FINAL.pdf

Discussing divestment - PRI. (n.d.).

https://www.unpri.org/download?ac=16109

https://www.netzeroassetmanagers.org/

Alternativa investeringar: Finns det en väg till ESG-integrering och gemensamma standarder?

EU:s handlingsplan för hållbar finans har banat vägen för standarder för hållbarhet inom flera områden. Den ger dock ingen bra vägledning om hur man bäst integrerar hållbarhet inom alternativa tillgångsklasser, såsom private equity och hedgefonder. Detta har skapat en obalans mellan investerare som söker produkter som främjar miljömässiga och sociala egenskaper och kapitalförvaltare inom vissa tillgångsslag som inte kan uppfylla alla kriterier. Studie kan undersöka hållbarhetsintegrering inom alternativa investeringar genom att identifiera unika verktyg som finns tillgängliga för de olika strategierna. Detta kan sedan jämföras med resultat från publicerad forskning, rapporter från arbetsgrupper inom branschen och primärdata från fondbolag för att bedöma den aktuella utvecklingen och ge en uppsättning riktlinjer för branschens aktörer.

Exempel på litteratur

Eccles, R. G., Shandal, V., Young, D., & Montgomery, B. (2022, June 21). Private equity should take the lead in Sustainability. Harvard Business Review. https://hbr.org/2022/07/private-equity-should-take-the-lead-in-sustainability

Technical guide: ESG incorporation in hedge funds - PRI. (n.d.). https://www.unpri.org/download?ac=11344

Salerno, D. (1970, January 1). ESG criteria in alternative investments. SpringerLink. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-70350-9_2

https://www.aima.org/

https://www.sbai.org/

Produkt rekommendation med hjälp av beslutsträd

I dagens tekniska era så växer maskininlärning i snabb takt och används i många områden av samhället idag. Ett av de områden som många ser detta i vardagen är rekommendationssystem, vilket är något som många bolag jobbar med. Detta för att rekommendera produkter till användaren som är av största möjliga kundvärde och ger en effektiv nykundsbearbetning. Ett intressant område för detta är användandet av beslutsträd, i syfte att kunna rekommendera kunder en skräddarsydd försäkringsprodukt. Avsikten med denna studie är att undersöka möjligheten att kunna klassificera kunder i kategorier och sammankoppla vilka produkter som är av intresse för dem.

Möjlig litteratur:

Product Recommendation System a Comprehensive Review

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1022/1/012021/pdf

Product Recommendation using Sentiment Analysis of Reviews: A Random Forest Approach

https://www.researchgate.net/publication/334130376_Product_Recommendation_using_Sentiment_Analysis_using_Random_Forest_Approach_Gayatri

Förutsäg kundbortfall

Det blir viktigare och viktigare för företag att arbeta för att behålla sitt kundbestånd, att då kunna förutsäga vilka kunder som man löper risk att förlora ger en möjlighet att sätta in proaktiva åtgärder för detta. En Churn Prediction Model är just en sådan modell som på individnivå binärt klassificerar kunder till en grupp som löper risk att lämna eller inte. Modellen ger även sannolikheten till att individen tillhör respektive grupp, vilket ger en möjlighet att rangordna risken. En Churn Prediction modell kan hjälpa företag att fokusera på rätt kunder, så att kundbortfallet minimeras och kundnöjdheten maximeras. Denna studie avser att undersöka möjligheten till att implementera en sådan modell och att kolla på vilka attribut det är som har stor koppling till detta.

Möjlig litteratur/ utgångspunkt:

Building a Churn Prediction Model on Retail Data Simplified: The Ultimate Guide 101

https://hevodata.com/learn/churn-prediction-model/

Customer churn prediction using improved balanced random forests

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0957417408004326

Churn Prediction

https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.462.7201

Öppet tema

Här får du som student möjlighet att fritt välja ett ämne inom ramen för något av våra tre stora affärsområden:

 • Kapitalförvaltning/investeringsrådgivning
 • Pension och livförsäkring
 • Företag- och sakförsäkring

Vad ska ansökan innehålla? * PM där du/ni beskriver metod och frågeställningar utifrån det valda temat/ämnet * En betygskopia * CV/Personligt brev * Kontaktuppgifter

I ert PM vill vi gärna få en så utförlig bild som möjligt av din metod och frågeställning, exempelvis:

 • Kort bakgrund
 • Frågeställning
 • Data som ska användas eller tas fram
 • Analysmetod
 • Exempel på litteratur

Metoden behöver inte vara komplett, men det förbättrar era chanser att bli utvald om vi ser att ni har kommit en bra bit på vägen i tankearbetet. Utifrån denna start diskuterar vi sedan om ni blir utvalda gärna vad vi kan tillföra eller justera för att få en så bra och relevant uppsats som möjligt.

Hur skickar jag in mitt bidrag?

Skicka in din ansökan till oss via denna annons.

När behöver jag skicka in mitt bidrag?

Deadline 31 december 2022. Urvalet sker löpande så skicka in ditt bidrag så fort som möjligt.

Kontaktperson

Matilda Andersson, [email protected]

Några av våra medarbetare

Meng Chen
Analytiker
"En miljö med många kompetenta kollegor, vilket gör det lätt att få och dela kunskap"
Fredrik Wiström
Systemutvecklare
"Stor möjlighet att påverka, kollegor som är intresserade av teknik och att diskutera lösningar"
Carin Gahm
Administratör
"Ett varierande jobb med mycket eget ansvar. Man lär sig hela tiden något nytt"
Sophie Hellvard
Rådgivare
"Ett framåtriktat bolag och en frihet att styra sina dagar. Jag gillar möten med kunderna!"

Vi har riktigt bra förmåner

 • Växande bolag med stora visioner

 • Centrala och moderna kontor

 • Utrymme för nytänkande och personlig utveckling

 • Bra förmåns- och försäkringspaket

 • Engagerade och kompetenta medarbetare

 • Omtanke om kunden och varandra

 • Growing company with big visions

 • Possibility to work from anywhere you want

 • Space for innovation and personal development

 • Good benefit and insurance package

 • Committed and competent employees

 • Care for both customer and colleagues

Om företaget

Söderberg & Partners grundades 2004 av nio entreprenöriella analytiker och är idag en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter.

Vi bedriver verksamhet inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vi har valt, som första företag i svenskt näringsliv, att klimatkompensera våra medarbetare, både i arbetet och på fritiden.

Vi har en stark företagskultur där medarbetarna har höga ambitioner och ett stort engagemang. Organisationen är kreativ och dynamisk med korta beslutsvägar och stort utrymme för egna idéer vilket skapar en inspirerande miljö där du har möjlighet att utvecklas snabbt.

Vi premierar medarbetare som sporras av stort eget ansvar och som har drivkraft att kontinuerligt utvecklas och föra sina arbetsuppgifter framåt. Vi är måna om att hjälpa varandra, men även att ha mod att testa nya vägar.

Mångfald och likabehandling är viktigt för oss, både när det gäller våra medarbetare och de som söker jobb hos oss. Vi uppmuntrar olikheter och är övertygade om att medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och referensramar hjälper oss att växa och utvecklas.

Vår resa har bara börjat och vi söker ständigt efter begåvade och kompetenta medarbetare med en stark vilja att nå framgång. Vill du vara med och bygga vår framtid?


TOMTOM

2004Idén om att göra analysdriven finansiell rådgivning tillgänglig för fler förverkligas och Söderberg & Partners bildas.

2006Verksamheten utökas med SAK- och företagsförsäkringsrådgivning.

2007Vår investeringsrådgivning tar fart och utökas kraftigt

2010Våra kunder ger oss för första gången betyget ”världsklass” i en kundundersökning.

2011Vi breddar vårt erbjudande och lanserar affärsområdena Payroll och Benefits som utvecklar digitala verktyg för löne- och förmånshantering.

2013För andra året i rad utses Söderberg & Partners till Årets Försäkringsförmedlare LIV. Vi får betyget ”Sverige nöjdaste kunder” enligt SKI och i Universums undersökning kom vi ut som Sveriges tionde bästa arbetsgivare.

201410-årsjubileum! Vi etablerar oss i Danmark, Finland och Norge.

2017För sjätte året i rad utses vi, enligt SKI:s kundundersökning, till den aktör i branschen som har mest nöjda kunder. Vi etablerar oss i Holland och uppgår nu till ca 1700 medarbetare!

2022För elfte året i rad är vi, enligt SKI, den aktör i förmedlarbranschen med nöjdast kunder.

Matilda Andersson | Kontaktperson

Ansök nu