Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Konserndirektør HR / Senior Vice President HR

 • Søknadsfrist: 15. august 2021
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 15. august 2021
 • Oslo

Skanska søker nå etter konserndirektør for HR til å lede og videreutvikle et kompetent fagmiljø. Vi har vedtatt ambisiøse forretningsplaner for de kommende årene, og for å støtte de ulike forretningsområdene i å nå målene er vi avhengige av en velfungerende og slagkraftig HR-organisasjon. Vi søker deg som vil lede og videreutvikle dette viktige arbeidet.

Konserndirektør HR

Hva kan vi tilby deg?

 • En HR-organisasjon bestående av 25 fagpersoner, hvorav en HR-ledergruppe på 7

 • Aktiv deltagelse i det globale HR-nettverket og være en viktig del av konsernledelsen

 • En meget spennende lederjobb og en jobb med stor kontaktflate ut mot hele konsernet og hele bransjen

 • Konkurransedyktige lønnsbetingelser, gode bonus-, forsikring- og pensjonsordninger og et av verdens beste aksjeprogram

Vi har en HR-organisasjon som skal rustes til å møte de neste årenes utfordringer, og det forventes at den nye konserndirektøren for HR vil fortsette og videreutvikle den for å levere på det Skanska trenger.

Sentrale områder vil være:

 • Strategisk kompetansestyring – hvordan vi jobber med å kartlegge og forstå hva som ligger i de viktigste kunnskapsområdene vi skal levere på. Vi skal jobbe godt med å mobilisere og videreutvikle våre ansattes faglige kunnskap og tiltrekke oss og rekruttere mennesker som kan og vil mer

 • Strategisk organisering – hvordan ansvar og oppgaver kartlegges, fordeles og løses

 • Strategisk bemanning og rekruttering – sikre at vi har de ressursene vi trenger for til enhver tid å levere på våre målsettinger og ambisjoner

 • Inkludering og mangfold – arbeide med å videreutvikle og styrke en inkluderende kultur, som skal bidra til bærekraft og økt mangfold i Skanska

Det forventes at du holder deg oppdatert på det HR-faglige og at du følger med på trender i markedet og samfunnet. Gjennom din aktive deltagelse bidrar du til strategiske diskusjoner i alle organisasjonens forretningsområder, og er dyktig til å involvere din ledergruppe til proaktivt å bidra med kunnskap, vurderinger og innspill i viktige beslutninger.

Den rette kandidaten
Vi forventer dokumentasjon eller gode eksempler i søknad som underbygger følgende:

 • Har en inkluderende lederstil

 • Har god forretningsmessig forståelse

 • Har meget god forståelse for hvordan HR – funksjonen skal jobbe for å bidra til at hele Skanska lykkes med å nå våre målsetninger og strategier

 • Har evne til å balansere mellom faglig beste praksis og praktiske/pragmatiske løsninger som gir godt resultat på kort og lang sikt og sikrer effektiv ressursutnyttelse

 • Lytter aktivt til andre, har tydelige standpunkt og sier fra når det er behov for det

 • Ser muligheter for å gjøre formålstjenlige endringer, tar initiativ og gjennomfører disse når det er gunstig for Skanskas forretningsmessige utvikling

 • Har relevant HR-faglig kunnskap gjennom høyere utdannelse og praktisk erfaring fra å gjennomføre strategiske tiltak som beskrevet over i tilsvarende konsern

I dag har konsernet en samlet ledelse av HR og Kommunikasjon, men på bakgrunn av våre strategiske målsettinger og ambisjoner har vi besluttet å styrke begge funksjoner og vil derfor dele dagens samlede ledelse. Tidligere konserndirektør for begge områdene vil fortsette å lede Kommunikasjonsavdelingen. Begge stillingene har plass i konsernledelsen.

Kontorsted er Sundtkvartalet, sentralt i Oslo. Noe reisevirksomhet må påregnes.
Stillingen rapporterer til Konsernsjef.

Kontakt:
Jemco Executive v/ Jørgen J Mathiesen, mobil +47 909 52 517
Konsernsjef Ståle Rød, mobil +47 928 51 418

Søknad sendes:
Jemco Executive v/ Jørgen J Mathiesen, mobil +47 909 52 517, epost [email protected]

Alle søknader behandles konfidensielt.

Søknadsfrist: 15.08.2021

I Skanska Norge mener vi at inkludering og mangfold er en styrke og en viktig del av vår interne kultur og vårt arbeidsmiljø. Vi er opptatt av å ha medarbeidere hos oss som speiler mangfoldet i samfunnet og ønsker en bredde av ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver, for å bidra til enda bedre oppgaveløsning og innovasjonskraft

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørselskap med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekt i offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt. Vi har en ambisjon om å redusere klimagassutslippene våre med 50 % innen 2030 og være klimanøytral i 2045.

Jobb med skikkelig flinke folk

Torbjørn Bakketun
Prosjektsjef
"Jeg kjenner at jeg er en entreprenør, en som liker å bygge. Det er det jeg liker aller best."
Tuva Rønnes
Leder for klima, energi og bygningsfysikk
"Jeg ble ingeniør for å gjøre noe med problemene, ikke bare snakke om dem."
Anita Nesthus
Miljørådgiver og biolog
"Jeg savnet fellesskapet i Skanska, å være der det skjer og stoltheten over det vi bygger."
Jann Even Longva
Prosjektsjef
"Når du jobber i Skanska, har du tilgang på de absolutt beste folka i bransjen på flere viktige områder."

Kompetanse

Skanska is searching for a new Senior Vice President (SVP) of HR to lead and develop a skilled team of experts. We have ambitious business plans for the following years, and to support our different business units to achieve their goals, we are dependent on a well - functioning and strong HR organisation. We are looking for you to lead and develop this important work.

Senior Vice President HR

What do we offer?

 • An HR-organisation with 25 skilled employees, of which an HR-leadergroup of 7

 • Active participation in the global HR community and an important member of the management team in Norway

 • A very exiting management position, and a position with multiple contacts within the organisation as well as in the construction industry overall

 • Competitive remuneration, bonus, insurance and pension as well as participation in one of the world’s best employee share programmes

We have an HR organisation needing to face the future years challenges, and it is expected that the new SVP of HR will continue to develop the organisation to deliver what Skanska needs.

Key areas:

 • Strategic competence management – mapping and understanding the key competence areas that we need to deliver on, and maximising and further developing our employees` expertise, and attracting and recruiting individuals who can and want more

 • Strategic organisation – how responsibility and tasks are described, distributed and solved

 • Strategic sourcing and recruitment – ensuring that we have the resources we need at all times to deliver our goals and ambitions

 • Inclusion and diversity – working and developing an inclusive culture, contributing to social responsibility and diversity in Skanska

It is expected that you are updated within the HR area at all times and follow trends in the market and society. Through your active participation, you will contribute to strategic discussions in all business areas and are capable in involving your leadergroup to contribute proactively with their knowledge, reflections and initiatives in important decisions.

The right candidate:
We expect documentation or good examples in your application verifying the following:

 • Inclusive management style

 • Excellent business understanding

 • Good understanding of how the HR – function should work to contribute to the overall success for Skanska to achieve our goals and strategies

 • Ability to balance between skilled best practice and practical/pragmatic solutions for best results in short- and long-term perspectives, and secure effective use of resources

 • Listen actively to others, have a clear standpoint and speak up when necessary

 • Identify opportunities for change, take initiative and follow through when beneficial to Skanska`s business development

 • Have relevant HR – background from higher education and practical experience from implementing strategic initiatives as described above in similar corporations

As per today, the company has joint management of HR and Communication, but due to our new strategic goals and ambitions, we have decided to strengthen both functions and will split today`s joint management. The previous SVP for both areas will continue to lead the Communication department. Both positions will be part of the top management team in Norway.

The office location is Sundtkvartalet, in central Oslo. Some travel is to be expected.
The position reports to the Business Unit President in Norway.

Contact:
Jemco Executive v/ Jørgen J Mathiesen, mobile +47 909 52 517
Business Unit President Ståle Rød, mobil +47 928 51 418

Apply to: Jemco Executive v/ Jørgen J Mathiesen, mobile +47 909 52 517, email [email protected]

All applications are strictly confidential.

Application deadline: 15.08.2021

In Skanska Norway we believe that inclusion and diversity are a strength and an important part of our culture and work environment. We want our employees to mirror the diversity in society, and are looking for a broader mix of competences, skills, life experience and perspectives to contribute to stronger innovation and task execution.

Skanska is one of the world’s leading project development and construction companies with expertise within building and civil works, commercial development, building development and public-private partnership projects. Based on its global environmental competence, Skanska aims to become the first choice when it comes to green projects. Our ambition is to reduce our greenhouse gas output by 50% by 2030 and be climate neutral in 2045.

Jobb på et sted du vil trives

 • Aksjeprogram for ansatte

 • Ambisiøse program for videreutdanning

 • Internasjonale muligheter

 • Gode rabatttavtaler

 • Bransjens beste pensjons- og forsikringsordning

 • Tilgang til vår hyttepool

Om selskapet

Skanska er et av verdens ledende entreprenørselskap innen store komplekse prosjekter og prosjektutvikling av kommersielle bygg og infrastruktur, boliger, og offentlig-privat samarbeid. Basert på selskapets globale miljøkompetanse, sikter Skanska mot å bli førstevalget når det gjelder grønne prosjekt.


Rubrikhar fire fokusområder: Bygg, Anlegg, Eiendomsutvikling og Spesialister. I disse forretningsområdene realiserer vi spennende og viktige prosjekter over hele Norge, hver dag.

RubrikSkanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn. Våre verdier er vårt fundament, og går igjen i alt vi gjør – hvem vi er, hvordan vi oppfører oss og hva vi tror på.

Rubriker sentralt i vårt arbeid. Gjennom våre innovative og bærekraftige løsninger, bygger vi for et bedre samfunn. Hva vi gjør og hvordan vi gjør det sikrer en bærekraftig fremtid for våre ansatte, for våre kunder og for samfunnet. Skanska skal være den ledende grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge.

Rubrikpå alle våre prosjekter, og Skanskas mål er at alle skal komme like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Dette er viktigere for oss enn alt annet. Vi bryr oss om mennesker og miljøet rundt oss, og vårt sikkerhetsarbeid tar aldri slutt.

Rubrikstartet i 1906, da firmaet Ing. F. Selmer ble etablert. Siden den gang har det skjedd mye. I dag er vi et av verdens største entreprenør- og eiendomsutviklingsfirma.

Ståle Rød | Kontaktperson

Søk her
Skanska Norge

Oslo
Besøk nettside