{$ msg.text $}

Daglig leder

 • Søknadsfrist: 15. april 2020
 • Oslo
 • Søknadsfrist: 15. april 2020
 • Oslo

Norsk Resy har et ansvar for å sikre at brukt pappemballasje blir samlet inn og gjenvunnet. Norsk Resy er først og fremst en beredskapsorganisasjon, og det er markedsaktørene selv som står for selve innsamlingen og gjenvinningen.

Norsk Resy er et returselskap/produsentansvarsorganisasjon, med 1,5 årsverk. Da vår nåværende daglige leder snart går av med pensjon, søker vi hans etterfølger.

OM STILLINGEN

Daglig leder

Bransjen står overfor en spennende utvikling, med nye krav og mål fra EU og er en del av løsningen i den sirkulære fremtiden. Brukt bølgepapp er en attraktiv brukt vare, og den norske produksjonen av bølgepapp har holdt seg stabil. Markedet er godt fornøyde med Norsk Resy, med en solid posisjon blant returpapirforhandlere. Spesielt sett i lys av at finanskrisen ble håndtert godt.

Som Daglig leder vil du ha ansvaret for å videreføre organisasjonens rolle i markedet. I det ligger administrasjon av retursystemet for Norsk Resy, og tilpasse organisasjonen til fremtidige mål og krav. Du vil være i kontinuerlig dialog med markedet og følge med på prisutvikling. I det ligger også håndtering av negativ prisutvikling.

Til grunn i arbeidet ligger til enhver tid den gjeldende avtalen med returpapirforhandlerne.

Kompetanse

Overordnede ansvarsområder

 • Administrere retursystemet/ løpende oversikt over markedet
 • Følge opp avtalepartnere (returpapirhandlerne)
 • Økonomi/ regnskapsoppfølging
 • Kapitalforvaltning
 • Statistikk (Bølgepappbransjen)
 • Styresekretær/saksbehandler
 • Styredeltakelse eksternt (Loop)
 • Rapportering til myndighetene
 • Samarbeid/samordning mot Grønt Punkt og andre returselskaper
 • Følge opp EUs og nasjonale myndigheters mål og krav

KANDIDATPROFIL

Aktuelle kandidater har relevant utdanning på høyere nivå. Som organisasjonens leder og nøkkelperson er det en forutsetning at du har med deg kunnskap og erfaring som gjør at du kan innta rollen med faglig tyngde og troverdighet. Representasjon av organisasjonen er sentralt, gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig er en forutsetning.

Å kjenne bransjen og de aktuelle problemstillingene vil være en stor fordel. Inngående kunnskap om bølgepapp er ingen forutsetning, men du har sannsynligvis kjennskap til hvordan systemet ser ut og fungerer. Interesse av, og innsikt i hvordan gjeldende regelverk håndteres og påvirkes av EU/ EØS vil også være en fordel.

Vår nye leder kjennetegnes av sterke relasjonelle egenskaper, selvgåenhet, nysgjerrighet, helhetstenkning og med vilje og evne til å sette seg godt inn i de aktuelle sakene. Du bør ha et sterkt ønske om å bidra til at Norsk Resy opprettholder sin viktige rolle i markedet. I det ligger å være serviceinnstilt og imøtekommende overfor medlemmene, og en utstrakt interesse av å forsterke relasjonene.

Administrasjonen størrelse tatt i betraktning er det en fordel om aktuelle kandidater behersker statistikk og regnskap.

Aktuelle kandidater bør ha en fleksibel holdning og være innstilt på å ta i et tak der det trengs (ingen oppgave for stor, ingen for liten).

HVORFOR VELGE NORSK RESY OG DENNE MULIGHETEN?

 • En sentral rolle i en bransje som står overfor en spennende utvikling
 • En organisasjon med et godt omdømme og en solid posisjon i markedet
 • En stilling som byr på en svært fleksibel arbeidshverdag
 • Konkurransedyktige vilkår og betingelser

For spørsmål eller ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere i Hartmark Executive Search, Frode Bjørnæs, tlf. 958 24 529 eller Kristine Hedenstad tlf. 938 41 211.

Søknadsfrist: 15.04.20

Om selskapet

Norsk Resy er godkjent returselskap for emballasje av bølgepapp/ papp i Norge.

Norsk Resy har et ansvar for å sikre at brukt pappemballasje blir samlet inn og gjenvunnet. Selskapet er først og fremst en «beredskapsorganisasjon», som overvåker, koordinerer og stimulerer aktørene i emballasjekjeden for å sikre høy gjenvinningsgrad på den brukte emballasjen. Det er markedsaktørene selv som står for selve innsamlingen og gjenvinningen. Kjøp og salg av returfiber, forhandlinger om pris og andre betingelser skjer også helt uten Norsk Resy sin innblanding.

Et sentralt prinsipp i Resy-systemet er at avfallsbesitterne ikke skal ha kostnader forbundet med innleveringen til en returpapirhandlers anlegg. Returpapirhandlerne, både private entreprenører og offentlige avfallsselskaper, er sikret at virksomheten er kommersielt interessant gjennom avtaler med Norsk Resy om blant annet transporttilskudd.

Ordningen finansieres gjennom et miljøvederlag på all ny pappemballasje som brukes i Norge.

Frode Bjørnæs | Kontaktperson

Søk her
Norsk Resy AS

Oslo
Besøk nettside