{$ msg.text $}

Contract Manager

 • Application Deadline: Oct. 6, 2019
 • Oslo +1 more
 • Application Deadline: Oct. 6, 2019
 • Oslo +1 more

Space Norway søker Contract Manager

Juni 2019 inngikk regjeringen en avtale med Space Norway AS om å etablere satellittbasert kapasitet for bredbåndskommunikasjon i nordområdene. På bakgrunn av dette, oppretter Space Norway et heleid datterselskap ved navn HEOSAT AS, som skal ha som formål å anskaffe, eie og drifte to satellitter i høyelliptisk bane. Disse vil gi dekning 24 timer i døgnet i området nord for 65. breddegrad. I tillegg til satellittene vil systemet bestå av en bakkestasjon og et operasjonssenter for styring av satellittene. Disse elementene vil bli lokalisert i Norge og sikrer dermed nasjonal kontroll over systemet.

Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde. En styrket kommunikasjonskapasitet i nordområdene bidrar til å sikre ivaretagelsen av sikkerhets- og beredskapsrelaterte myndighetsoppgaver som sjøredning, oljeberedskap og krisehåndtering. Kapasiteten på satellittene vil benyttes av det norske forsvaret, allierte og internasjonale, kommersielle aktører. De kommersielle aktørene vil tilby bredbåndstjenester til offentlige og private brukere.

OM STILLINGEN

I forbindelse med HEOSAT ser Space Norway behov for å styrke sin kompetanse og kapasitet i møte med både byggefasen og den operasjonelle fasen av prosjektet. Satellittene har en forventet levetid på 15 år etter oppskytning, og er finansiert av langtidskontrakter med Space Norway sine statlige og kommersielle samarbeidspartnere. Kontraktsverdien er i norsk målestokk høy og har stor politisk interesse. Det er av høyeste viktighet at alle kontraktene blir behandlet og fulgt opp som de skal. Vi søker derfor en meget kompetent og dedikert Contract Manager, som skal håndtere kontraktene knyttet til HEOSAT, men som innenfor sitt domene også vil bistå de andre enhetene i konsernet.

Skills & Requirements

 • Proaktivt og kontinuerlig kontraktoppfølgning og administrasjon. Avdekke eventuelle avvik på et tidlig stadium

 • Ivaretakelse av endringsordrer

 • Sikre at prosjektet er forankret innenfor gjeldene juridisk rammeverk

 • Opprettholde gode relasjoner til HEOSAT sine kunder og samarbeidspartnere

KANDIDATPROFIL

Vi ser etter en selvstendig Contract Manager, som kan inngå i HEOSAT sin ledergruppe og være en støtte og aktiv samtalepartner i hele prosjektets levetid. Personen må kunne gå inn i alle de forretningsmessige sidene sammen med resten av prosjektorganisasjonen, og ta del i det strategiske arbeidet. Riktig vedkommende vil kjenne seg igjen i rollen, og selv avdekke og ta initiativ til at kontrakthåndteringen følges opp etter gjeldene regler og lovverk. Kontraktene som skal følges opp vil være knyttet til anskaffelser, kunde- og leverandørforhold så vel som finansielle forhold og øvrige selskapsavtaler. God kjennskap til Avtalerett og Selskapsrett vil derfor være en forutsetning for å kunne bekle rollen i samsvar med forventningene. Anskaffelsesrett og Aksjonærloven vil også være sentralt. Konsernet er tilbyder av overføringskapasitet; kjennskap til Ekomloven og Konkurranseloven vil derfor være en fordel, men ikke et krav.

Gitt forventningene til stillingen tror vi rette vedkommende kjennetegnes av å ha en god utviklet teft for tidlig å fange opp problemstillinger, og selv vurdere om de kan håndteres med interne krefter, eller om det bør kobles på ekstern juridisk bistand. Du vil ellers bli en viktig del av et erfarent, fagtungt og raust team, som jobber langs Norges «lange linjer». Vi tror dette kan være med å prege hvem vi tror vil ta denne rollen. Evne og vilje til å dele av sine erfaringer og bruke kompetanse og innflytelse til å bidra for helheten tror vi er fremtredende øvrige kjennetrekk. Analytisk, uformell, svært gode samarbeidsevner og med gjennomføringsevne og -kraft, er andre stikkord vi forhåpentligvis kan sette på vår nye kollega. God innsikt i, forståelse og interesse for samfunnsmessige, sikkerhets- og/ eller politiske forhold vil være en fordel, men ikke en nødvendighet.

Øvrige etterspurte erfaring og kvalifikasjoner

 • Primært høyere juridisk utdanning, men høyere økonomisk utdanning og godt dokumentert relevant erfaring vil også bli vurdert
 • God kjennskap til tematikken og/ eller erfaring med store og komplekse kontrakter
 • Erfaring med forhandlinger
 • Kjennskap til «UK Law», «New York Law», og internasjonale kontrakter vil være en fordel
 • Svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk/ engelsk)

Arbeidsspråket er norsk, men søkerne må beherske engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig.

Rominfrastruktur inngår i samfunnsviktige anvendelser og søkere må kunne gis nødvendig sikkerhetsklarering og autorisasjon. Arbeidet medfører noe reisevirksomhet både innenlands og utenlands.

Arbeidssted ved Skøyen stasjon i Oslo.

Kvinner oppfordres til å søke.

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt Frode Bjørnæs i Hartmark Executive Search på tel. 958 24 529 eller e-post fb@hartmark.no.

Søknadsfrist: 6.oktober

Great Place to Work

 • En flat og uformell organisasjonskultur

 • Åpenhet og tillit til hverandres kompetanse

 • Et innovativt miljø med muligheter for realisering

 • En rolle i et konsern med et langsiktig perspektiv

 • Bidra til å løse statlige samfunnsoppgaver

 • En viktig aktør i Norges satsing i nordområdene

About the company

Formålet med Space Norway AS er å bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romvirksomhet. Som sektorpolitisk redskap skal konsernet utvikle, fremskaffe og drifte romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov, og bidra til å utløse næringsutvikling ved å tilrettelegge for verdiskapning basert på romvirksomhet i Norge.

Space Norway har fokus rettet mot nye markeder og prosjekter, gjerne med en langsiktig horisont. Ofte vil dette være områder der andre markedsaktører ikke finner grunnlag for en bedriftsøkonomisk satsning, men der konsernet vurderer det til å være en viktig samfunnsmessig satsning som kan gi lønnsomhet på lang sikt.

Statsat – 2013 Statsat AS blir opprettet som heleid datterselskap av Space Norway AS.

Heosat - 2015 Space Norway starter arbeidet med å etablere satellittbasert kapasitet for bredbåndskommunikasjon i nordområdene.

Statsat - 2017To norske satellitter skytes opp fra Baikonur i Kazakhstan. Statsat har det operative og driftsmessige ansvaret for disse satellittene.

Heosat - 2017 Space Norway leverer en henvendelse til Nærings- og fiskeridepartementet om tilførsel av kapital for å kunne gjennomføre prosjektet.

Heosat - 2019Regjeringen inngår en avtale med Space Norway AS om å etablere satellittbasert kapasitet for bredbåndskommunikasjon i nordområdene.

Heosat - 2019Space Norway oppretter et heleid datterselskap ved navn Space Norway Heosat AS, som skal ha som formål å anskaffe, eie og drifte to satellitter i høyelliptisk bane.

Heosat - 2022Begge satellittene vil sent i 2022 bli skutt opp på en SpaceX Falcon 9 rakett til en høyelliptisk bane (HEO) som vil gi kontinuerlig dekning nord for 65 grader – som tilsvarer hele området nord for Polarsirkelen.

Frode Bjørnæs | Hiring Manager

I'm interested
Space Norway Heosat AS

Oslo +1 more
Visit website