Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Operator Produkcji – Montażysta / Production Assembly Operator

 • Gdańsk
 • Gdańsk

Firma NORTHVOLT została założona w Szwecji w 2016 roku z misją budowy najbardziej ekologicznych baterii litowo-jonowych na świecie, charakteryzujących się minimalnym śladem węglowym i największymi możliwościami w zakresie recyklingu, aby zapewnić europejską transformację ku energii odnawialnej. Zespół ekspertów NORTHVOLT buduje obecnie w północnej Szwecji fabrykę ogniw litowo-jonowych nowej generacji, koncentrując się na innowacjach procesowych, skali i integracji pionowej procesów. Po ukończeniu będzie to największa w Europie fabryka ogniw bateryjnych z roczną zdolnością produkcyjną na poziomie 40 GWh.

Od 2018 firma funkcjonuje w Polsce pod nazwą Northvolt Poland Sp. z o.o. Spółka została zawiązana, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na kompletne systemy bateryjne. Obecnie firma Northvolt Poland planuje zwiększyć swoje zdolności produkcyjne, budując wysoce zautomatyzowany i supernowoczesny zakład produkcyjny. Znajdujemy się tym samym w ekscytującej, szybko rozwijającej się fazie i działamy w dynamicznym środowisku, mając do czynienia z licznymi wyzwaniami.

Chcemy współpracować z doświadczonymi ekspertami od akumulatorów, a także utalentowanymi i ukierunkowanymi na cele ludźmi z różnych dziedzin.

Z myślą o rozwoju firmy poszukujemy osób, które w przyszłości chciałyby dołączyć do naszego zespołu w roli Operatora Produkcji – Montażysty.

Jeżeli jesteś zainteresowany/a pracą na tym stanowisku, wyślij aplikację już dziś i dołącz do naszej bazy kandydatów.

NORTHVOLT was founded in Sweden in 2016 with the mission of building the greenest lithium-ion batteries in the world, with the lowest carbon footprint and the highest recyclability, to ensure the European transition to renewable energy. The NORTHVOLT team of experts is currently building a new generation lithium-ion cell factory in northern Sweden, focusing on process innovation, scale and vertical integration of processes. When completed, it will be the largest battery cell factory in Europe with an annual production capacity of 40 GWh.

Since 2018, the company has been operating in Poland under the name Northvolt Poland Sp. z o.o. The company was established to meet the growing demand for complete battery systems. Currently, Northvolt Poland plans to increase its production capacity by building a highly automated and state-of-the-art production plant. We are therefore in an exciting, rapidly evolving phase and operating in a dynamic environment, facing numerous challenges.

We want to work with experienced battery experts as well as talented and goal-oriented people from various fields.

With a view to developing the company, we are looking for persons who in the future would like to join our team as a Production Operator – Assembler.

If you are interested in this position, send an application today and join our database of candidates.

Obowiązki:

 • Składanie komponentów elektronicznych, podzespołów lub systemów
 • Praca ze schematami produkcyjnymi i przykładowymi wzorami
 • Sklejanie, zaciskanie, wkręcanie, łączenie, lutowanie lub wykonywanie innych podobnych czynności w celu połączenia i zabezpieczenia montowanych elementów
 • Praca z narzędziami ręcznymi, elektronarzędziami oraz maszynami
 • Przestrzeganie wszystkich zasad dotyczących bezpieczeństwa, jakości oraz wydajności
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych

Responsibilities:

 • Performing a combination of diverse tasks to assemble electronic components, subassemblies or systems
 • Following production patterns and sample patterns
 • Bonding, clamping, screwing, joining, soldering or other similar activities in order to connect and secure assembled elements
 • Use of hand tools, electric tools and machines
 • Complying with all company policies, in particular those relating to safety, quality and performance
 • Performing other tasks ordered by superiors

Work with great people

Jane
Title

Skills & Requirements

Wymagania:

 • Wykształcenie minimum średnie (poziom technikum)
 • Umiejętność czytania i interpretowania schematów, procedur i instrukcji oraz przekładania ich na określone czynności
 • Preferowane doświadczenie i wiedza z zakresu podstawowej elektroniki
 • Dodatkowym atutem będzie komunikatywny język angielski
 • Umiejętność pracy zespołowej
 • Pozwolenie na pracę w Polsce

Requirements:

 • Minimum secondary education (technical level)
 • Ability to read and interpret diagrams, procedures and instructions and translate that data into specific activities
 • Preferred experience and knowledge in the field of basic electronics
 • Communicative English will be an advantage
 • Ability to work in a team
 • Polish work permit

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia – umowa o pracę
 • Pracę zmianową
 • Prywatną opiekę medyczną – pakiet rozszerzony – całkowicie opłacany przez firmę
 • Kartę MyBenefit
 • Pracę w międzynarodowym środowisku – możliwość używania języka angielskiego w codziennej pracy
 • Możliwość rozwoju i zdobywania nowych umiejętności w firmie biorącej udział w transformacji ku energii odnawialnej
 • Przyjazną i otwartą atmosferę pracy w różnorodnym zespole

We offer:

 • Stable employment conditions - employment contract
 • Shift work
 • Private Healthcare - Extended Package - Fully paid for by the company
 • MyBenefit card
 • Work in an international environment - the ability to use English daily
 • Opportunity to develop and acquire new skills in a company taking part in the transformation to renewable energy
 • Friendly and open working atmosphere in a diverse team

Great Place to Work

 • World leading technique

 • Top specialists as team peers

 • International environment

About the company

Northvolt was founded in 2016 with the mission to build the world’s greenest battery cell, with a minimal carbon footprint and the highest ambitions for recycling, to enable the European transition to renewable energy. Northvolt’s team of experts is building the next generation battery cell factory focused on process innovation, scale and vertical integration. Once completed, it will be Europe’s largest battery cell factory and produce 32 GWh worth of capacity annually.

We are currently in an exciting fast-growing phase and operate in a busy, fast moving environment, dealing with a wide range of stakeholders. We are staffing our international office in Stockholm, our R&D facility, Northvolt Labs, in Västerås, as well as our Gdansk facility for production of battery systems. We are also preparing for upcoming positions at the main factory, Northvolt Ett, in Skellefteå.

We want to work with experienced battery experts as well as talented and purpose driven people from all kinds of disciplines to make this happen. Those of us already on board share a bold streak and a passion for our mission. We are prepared to work hard in pursuit of excellence. We enjoy the ride and our main drive is to make a difference for real. We are a team dedicated to thinking new, working hard and having fun. Join us today!


Northvolt Poland

Gdańsk
Visit website