Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Customer Resident Engineer - Finland / Asiakaspäällikkö Insinööri - Suomi

 • Applications are considered on a rolling basis
 • Uusikaupunki
 • On-site
 • Applications are considered on a rolling basis
 • Uusikaupunki
 • On-site

Etsimme asiakaspäällikkö insinööriä liittymään Compliance-tiimiimme, joka sijaitsee Skellefteåssa, mutta työskentelee Uudessakaupungissa, Suomessa. Raportoit takuupäällikölle ja toimit linkkinä Northvoltin (erityisesti Skellefteån) ja asiakkaidemme välillä, valvoen ja analysoiden asiakasvalituksia. Asiantuntemuksesi on keskeisessä asemassa lähestymistapamme muokkaamisessa kenttävikojen ja valitusten suhteen, mikä vaikuttaa merkittävästi kestävään tulevaisuuteemme.

Ihanteellisella ehdokkaalla on laaja kokemus laadunhallinnasta ja todistettu kokemus kenttävikojen ratkaisemisesta. Sujuva suomen kielen taito on välttämätön, sillä tehokas viestintä tällä kielellä edistää yhteistyötä ja saavutusten lisäämistä.

Tässä keskeisessä roolissa olet suuri vaikuttaja laadun erinomaisuuden varmistamisessa ja asiakasvaatimusten tehokkaassa täyttämisessä. Taitosi ongelmanratkaisussa, vakuuttava viestintätyylisi ja analyyttinen terävyytesi ovat avainasemassa laadunhallintaprotokolliemme hiomisessa ja autohankkeidemme tulosten merkittävässä parantamisessa. Jos sinua motivoi erinomaisuus, laatu ja innovaatioiden intohimo, tämä tilaisuus on sinulle.

Tehtävänkuvaus

Asiakaspäällikkö insinöörinä tulet olemaan merkittävässä roolissa auttaessasi Compliance-tiimiä laadun erinomaisuuden varmistamisessa. Päivittäisiin tehtäviisi kuuluu toimia keskeisenä yhteyshenkilönä sisäisten sidosryhmien ja asiakkaiden välillä sekä rakentaa vahvoja työsuhteita. Roolisi on keskeinen laadunhallintamenetelmien parantamisessa ja autoprojektien tukemisessa. Jos etsit dynaamista ja haastavaa roolia, jossa on mahdollisuus ammatilliseen kasvuun, tämä tehtävä tarjoaa ihanteellisen tilaisuuden.

Rooli edellyttää jatkuvaa läsnäoloa asiakkaidemme tiloissa, ja usein matkoja Skellefteån tehtaalle ja muihin tuotantopaikkoihin tarpeen mukaan. Nämä vierailut voivat vaatia pitkiä oleskeluja ja osallistumista kenttätestauksiin ja validointitehtäviin.

Keskeisiin vastuisiin kuuluu, mutta ei rajoitu:

 • Yhteydenpito Northvoltin sidosryhmien ja asiakkaiden välillä ja laadunhallintaan liittyvien kyselyjen tukeminen keräämällä asiaankuuluvaa dataa.
 • Mahdollisten teknisten ongelmien tai asiakasvalitusten tunnistaminen ja tiimin tukeminen korjaavien toimenpiteiden ja uudelleentyöstön aloittamisessa.
 • Asiakaspalautteen kerääminen ja tallentaminen, mikä edistää jatkuvia tuoteparannuksia, innovaatioita ja kehityksiä.
 • Ennakoivan ongelmanratkaisun avustaminen tuotantolaitoksille, sekä kotimaassa että kansainvälisesti.
 • Tuotteen laadunparannushankkeiden koordinointi ja asiakaskokemuksen parantaminen.
 • Asiakas-toimittajasopimusten parantamisen tukeminen (esim. tarkastuskatalogit), tarvittaessa lajittelutoimintojen suorittaminen ja tiedon sekä opittujen kokemusten siirtäminen takaisin tehtaalle.
 • Teknisten raporttien, suorituskykymittareiden ja esitysten laatiminen päivittääksesi sekä asiakasta että valmistajaa meneillään olevien projektien ja teknisten ongelmien tilanteesta.

Northvolt on yhdenvertaisuusperiaatteita noudattava työnantaja. Olemme monimuotoinen joukko yksilöitä, joita yhdistää yhteinen missio. Vaikka yksilöinä tekemillämme toimilla on roolinsa Northvoltin tavoitteiden saavuttamisessa, pyrimme aina etenemään tiiminä. Tarjoamme avoimen ja tervetulleeksi toivottavan ilmapiirin, jossa voitamme ja epäonnistumme yhdessä tiiminä. Northvolt kasvaa huimaa vauhtia ja uskomme vahvasti sisäiseen urakehitykseen. Meille on tärkeää tarkastella taitojasi ja potentiaaliasi, joten jätäthän kuvan ja iän pois hakemuksestasi auttaaksemme tässä.

Hae englanninkielisellä ansioluettelolla tai täydellisellä LinkedIn-profiililla.

Kokoaikainen työsuhde, kiinteä palkka.
Suunniteltu aloituspäivämäärä on mahdollisimman pian.

Huomioithan, että sähköpostitse tai suoraviestillä lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä.


We are looking for a Customer Resident Engineer to join our Compliance team, based in Skellefteå, while being located in Uusikaupunki, Finland. Reporting to the Warranty Manager, you'll be liaison between Northvolt (especially Skellefteå) and our customers, overseeing and analyzing customer complaints. Your expertise will be pivotal in shaping our approach to field failures and complaints, making a significant impact on our sustainable future.

The ideal candidate will have extensive experience in quality management and a proven track record in resolving field failure issues. Proficiency in Finnish (Suomi) is essential, as effective communication in this language will facilitate increased collaboration and achievement.

In this pivotal role, you will be a great contributor in ensuring quality excellence with addressing customer requirements effectively. Your adept problem-solving skills, persuasive communication style, and analytical acumen will play a pivotal role in refining our quality management protocols and significantly influencing the outcomes of our automotive initiatives. If you're motivated by excellence, quality, and a passion for innovation, this opportunity is tailored for you.

About the job

As a Customer Resident Engineer, you will play a significant role in assisting the Compliance team for ensuring quality excellence. Your day-to-day tasks will include act as a pivotal contact point between the internal stakeholders and customers and building strong working relationships. Your role will be instrumental in enhancing our quality management procedures and supporting automotive projects. If you're seeking a dynamic and challenging role with room for professional growth, this position offers an ideal opportunity.

The role requires being consistently present at our client's premises, with frequent trips to the Skellefteå plant and other production locations when necessary. These visits may require prolonged stays and involvement in field testing and validation tasks.

Key responsibilities include but are not limited to:

 • Liaise between Northvolt stakeholders and the customers and collect relevant data supporting to address quality-related inquiries.
 • Determine potential technical issues or customer complaints and support the team in the initiations of corrective actions and rework effectively.
 • Gather and recording customer feedback which contribute to continuous product improvements, innovations, and enhancements.
 • Assist in offering pro-active problem-solving assistance to production facilities, both domestically and internationally.
 • Co-ordinate in initiatives with regard to product quality improvements and enhance the customer experience.
 • Support the improvement of Customer-Supplier agreements (e.g.: Inspection Catalogues), perform sorting activities if needed and transfer knowledge and lessons learnt back into the plant.
 • Prepare technical reports, performance metrics, and presentations to update both the customer and the manufacturer on the status of ongoing projects and technical issues.

Northvolt is an equal opportunity employer. We're a diverse group of individuals, united by a common mission, who recognise that while our actions as individuals have a role to play in driving Northvolt towards its goals, we always seek to move forward as a team. We offer you an open and welcoming atmosphere where we win as a team – and fail as a team. Northvolt is growing at the speed of light and we are a strong believer in internal career development. For us it’s important to look at your skills and potential, please refrain form including your picture and age with your application to help us with this.

Apply with CV in english or your complete LinkedIn profile.

Full time employment, fixed salary.
Planned starting date is asap.

Please note that any applications submitted via email or direct messaging will not be considered.

Work with great people

Josephine Korijn
Investment Manager
"We move at a fast pace and decisions are made in a deliberate, thoughtful, and bold manner."
Mohamed Farah
R&D Electrode Manager
"At Northvolt there is no right or wrong. Everyone brings something to the table."
Maria Åstrand
Director Raw Materials
"It’s a once in a lifetime opportunity to be part of starting up a new industry segment."
Erin Mathews
Industrialisation Manager
"I love being a part of such a bold effort to tackle the energy problem."

Skills & Requirements

Uskomme, että sinulla on:

 • Sujuva kirjallinen ja suullinen suomen kielen taito.
 • Asiaankuuluva akateeminen tutkinto tai vastaava käytännön kokemus.
 • Laadunhallinnan taitaminen, erityisesti kenttävikojen analysoinnissa valmistus- tai vastaavilla aloilla.
 • Hyvä tuntemus laadunhallintaprosesseista, standardeista ja sääntelykriteereistä.
 • Vahvat viestintä- ja vuorovaikutustaidot sekä kyky menestyksekkääseen yhteistyöhön monialaisten tiimien kanssa.
 • Taitavuus asiakasdatan, palautteen ja valitusten analysoinnissa, mikä mahdollistaa trendien tunnistamisen ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttamisen.
 • Todistettu tausta laadunhallintastandardien ja -säädösten noudattamisen ylläpitämisessä.
 • Erinomainen ongelmanratkaisukyky ja tarkka lähestymistapa laatuongelmien ratkaisemiseen.

We believe that you have :

 • Fluency in both written and spoken Finnish (Suomi).

 • A relevant academic degree or equivalent hands-on experience.

 • Proficiency in quality management, particularly in field failure analysis within manufacturing or similar industries.

 • Sound knowledge of quality processes, standards, and regulatory criteria.

 • Strong communication and interpersonal skills and an aptitude for successful collaboration within cross-functional teams.

 • Proficiency in analyzing customer data, feedback, and complaints, enabling the identification of trends and proactive implementation of preventive measures.

 • Demonstrated background in maintaining adherence to quality standards and regulations.
 • Excellent problem-solving skills, with a meticulous approach to resolving quality issues.

Great Place to Work

 • World leading technique

 • Top specialists as team peers

 • International environment

 • Fast paced & entrepreneurial culture

 • Warrant program

 • Wellness grant

 • 4 semaines de vacances / 4 weeks of vacation

 • Journées maladie illimitées / Unlimited sick days

 • Programme de parts / Employee Stock Option Program

 • RPDB / DPSP

 • Compte Frais Employés / Employee Spending Account

 • Télémédecine / Telemedicine

About the company

Northvolt makes green batteries for a blue planet. Affordable, sustainable, and high-quality cells and battery systems. Built to enable the future of energy.

To accomplish this, we do things differently. We design, manufacture, and recycle everything under one roof. We even build our own factories. All this is incredibly challenging and requires us to think in unconventional ways. We’re constantly experimenting, learning and adapting to make the world’s greenest batteries.

Northvolt is growing fast. We’re looking for smart people from all disciplines. Strong individuals that truly want to make a positive impact on the future. Those of us already on board share a passion for our mission. We’re prepared to work hard in pursuit of excellence. We enjoy the ride and our main drive is to make a difference for real. As a team, we’re dedicated to thinking new, working hard and having fun!


Northvolt

Uusikaupunki | On-site
Visit website