{$ msg.text $}

Leder for Reklamasjonsnemndas sekretariat

 • Søknadsfrist: 28. januar 2018
 • Oslo

Vår nåværende leder av sekretariatet går av med pensjon, og vi søker nå hennes etterfølger fra 1. juni 2018.

Sekretariatet er ansvarlig for saksforberedelsen, herunder å veilede partene i klageprosessen, og sørge for at saken blir så godt opplyst som mulig. Sekretariatslederen skal sørge for at driften av sekretariatet fungerer godt, og støtte nemndas arbeid på en hensiktsmessig måte.

Øvrige arbeidsoppgaver:

 • Publisere nemndas avgjørelser
 • Oppdatering av nemndas hjemmesider
 • Forberedelse og innkalling til styremøter
 • Økonomisk og administrativt ansvar for nemndas daglige drift
 • Utkast til høringssvar til styret
 • Rapportering til Barne- og likestillingsdepartementet og avtaleparter

Sekretariatet består i dag av sekretariatsleder i hel stilling samt 1- 2 deltids jus- studenter Sekretariatet er samlokalisert med sin forretningsfører, Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Sekretariatslederen rapporterer til styret.

Kompetanse

Ønsket erfaring og kvalifikasjoner

 • Jurist med nødvendig kunnskap innen eiendomsmegling og forbrukerrettigheter, alternativt annen bakgrunn med tilsvarende kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne - med tyngde på jus-faglige utredninger og resonnementer, herunder fast eiendoms rettsforhold
 • Gode datakunnskaper

Ønskede personlige egenskaper

Vi ønsker en ny leder som kan fortsette det gode arbeidet med å bidra til en velfungerende og god nemnd. Det er viktig med et godt samspill mellom nemnda og sekretariatet. Den nye lederen må fremstå som en erfaren og trygg leder, med god naturlig autoritet. Lederen må arbeide selvstendig. Nemndas styre er lederens overordnede. Lederen må også samarbeide med nemndsmedlemmene. Forståelse og respekt for forbrukernes interesser er viktig for oss. Gode relasjonsskapende egenskaper og høy integritet er også ønsket.

Hvorfor søke denne jobben?

 • En faglig utfordrende og variert stilling, tett på eiendomsfaglige problemstillinger
 • En nøkkelrolle i en nemd av stor samfunnsinteresse
 • Stabil arbeidshverdag med gode muligheter til å styre seg selv
 • Konkurransedyktige betingelser

Ved spørsmål eller ytterligere informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere Anne Cathrine Ringnes på tel. 930 85 543/ mail acr@hartmark.no eller Frode Bjørnæs på tel. 958 24 529/ mail: fb@hartmark.no.

Søknadsfrist: 28.januar

Om selskapet

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester (RfE) er opprettet etter avtale mellom Norges Eiendomsmeglerforbund, Den norske Advokatforening, Eiendom Norge og Forbrukerrådet. Nemnda behandler klager fra forbrukere mot foretak eller advokater som driver eiendomsmegling. Saksbehandlingen er skriftlig.

Frode Bjørnæs | Kontaktperson

Søk her
Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester

Oslo
Besøk nettside