Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Capgemini Invent søker erfaren Industry 4.0-ekspert til Intelligent & Sustainable Operations-teamet

Please find the English version below

Intelligent & Sustainable Operations-avdelingen i Capgemini Invent hjelper forretningsledere med å effektivisere og optimalisere selskapenes verdikjeder og operative drift bla. gjennom bruk av datadreven innsikt, design og ny teknologi. Du vil være en del av en etablert avdeling i vekst, og få jobbe sammen med kollegaer som deler lidenskap og interesse for å løse de mest utfordrende problemene som våre kunder møter.

Våre tjenesteleveranser dekker fagområdet Operations, som blant annet involverer bruk av data og analytics for automatisering, mer innsiktsdrevet og bærekraftig produksjon og asset management. Innen nevnte områder søker vi for tiden erfarne ressurser som kan videreutvikle vår faglige dybdekompetanse. Du vil være sentral i salgs- og markedsaktiviteter mot nye og eksisterende kunder og lede og/eller være en sentral del av team som planlegger og styrer komplekse prosjekter. I samarbeid med teamet leverer du håndfaste resultater sammen med toppledelsen hos våre kunder. Capgemini Invent sin samarbeidsmodell sikrer at vi som konsulenter jobber som en integrert del av kundens team og utfordringer, og at vi sammen oppnår varige resultater. Capgemini Invent har en ledende posisjon innen Operations globalt, og i Norge jobber vi med mange av våre fremste industri- og produksjonsbedrifter.

Hva vi ser etter hos deg

 • Mastergrad, med sterke akademiske resultater
 • Minimum 8 års arbeidserfaring innen relevante fagområder som: lean operations, optimalisering og digitalisering av produksjon, og/eller asset management – spesielt relevant er erfaring med ett eller flere av følgende kompetanseområder: Industry 4.0, energiledelse, Smart Plant, Digital Twin og CO2-utslippsoptimalisering.

 • Bakgrunn fra management consulting er en fordel, men ikke et krav

 • Sektorkompetanse fra olje & gass, fornybar energi, akvakultur og/eller offentlig sektor er en fordel, men ikke et krav

 • Sterke analytiske ferdigheter
 • Evne til å bygge gode mellommenneskelige relasjoner
 • Interesse og god forståelse for teknologi og data
 • Erfaring med prosjektledelse og/eller strømledelse
 • Strukturert og organisert tilnærming til oppgaver
 • Gode kommunikasjons- og presentasjonsevner på norsk og engelsk
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning

Hvorfor søke?
Som en del av teamet vårt, har du muligheten til å utvikle din karriere i et spennende, utfordrende og inkluderende arbeidsmiljø. Du vil jobbe blant de beste i bransjen og erfare proaktivitet, god relasjonsbygging, hyggelig samarbeid og de høye ambisjonene som karakteriserer oss i Capgemini Invent. Som en del av Capgemini Invent og Intelligent & Sustainable Operations-avdelingen vil du kunne forme din egen rolle og karriere iht. dine personlige ønsker ved å jobbe på spennende tverrfaglige prosjekter med en godt etablert kultur for samarbeid og kontinuerlig utvikling. Vi har et sterkt fokus på våre ansatte, og sikrer at konsulentene våre får best mulige sjanser til å utvikle seg og prestere godt ved å la dem være seg selv og fokusere på sine styrker.

Hva vi kan tilby:
I Capgemini Invent er det rom til å skape din egen rolle og karriere. Proaktivitet, samarbeid og utvikling er sentrale aspekter når vi beskriver vårt arbeidsmiljø. Det er uendelig mange muligheter til å sette fart på din karriere og utvikling. Vi har et sterkt fokus på menneskene i selskapet, og ønsker å sikre at våre konsulenter får størst mulig sjanse til å prestere og utvikle seg selv.

 • Kontorer i både Oslo, Stavanger og Bergen med et eksisterende miljø på alle lokasjoner
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver i et av verdens største konsulenthus
 • Tverrfaglig ekspertise, der du får samarbeide med markedsledende kunder og erfarne konsulenter med kompetanse til å levere prosjekter ende-til-ende
 • Høyt fokus på kompetanseutvikling, inkludert mentorordning og personlig karriereplanlegging, sertifiseringer, faggrupper, så vel som kursing på vårt eget universitet utenfor Paris
 • Et selskap der det oppmuntres til entreprenørskap og innovasjon, i en involverende kultur der fokus på mangfold, inkludering og samarbeid er høyt verdsatt
 • Fleksible retningslinjer som sikrer at våre ansatte kan balansere karriere med familiære og individuelle behov
 • Et åpent og sosialt miljø med mange sosiale eventer og aktiviteter
 • Konkurransedyktige goder og fordeler, inkludert subsidiert treningsmedlemskap, treningsaktiviteter og attraktive firmahytter blant annet i Hemsedal, Hafjell, Trysil og Gustablikk

Hos Capgemini tror vi på at en arbeidsplass der alle føler seg verdsatt for den de er, ikke bare er et tydelig moralsk ansvar – det er også en kilde til konkurransefortrinn. Ved å ha en mangfoldig arbeidsplass som representerer samfunnet vårt, og ved å fremme en inkluderende kultur, bygger vi et sted hvor folkene våre kan trives.

Søknader vurderes fortløpende og vi ber om at interesserte kandidater legger ved CV, søknadsbrev og vitnemål.

Spørsmål om stillingen og rekrutteringsprosessen sendes til [email protected].

English version:
Capgemini Invent's Intelligent & Sustainable Operations department helps business leaders streamline and optimize their value chains and operations through the use of data-driven insights, design, and new technology. You will be part of a growing, established department and work with colleagues who share a passion and interest in solving our clients' most challenging problems.

Our service deliveries cover the Operations field, which involves using data and analytics for automation, more insight-driven and sustainable production, and asset management. Within these areas, we are currently seeking experienced resources who can further develop our professional depth of expertise. You will be instrumental in sales and marketing activities towards new and existing customers, and lead and/or be a central part of teams planning and managing complex projects. Together with the team, you will deliver tangible results with top management at our customers. Capgemini Invent's collaboration model ensures that we as consultants work as an integrated part of the customer's team and challenges, and that we together achieve lasting results. Capgemini Invent has a leading position in Operations globally, and in Norway, we work with many of our foremost industrial and production companies.

What we're looking for in you

 • A master's degree with strong academic results
 • Minimum 8 years of work experience in relevant areas such as lean operations, optimization and digitization of production, and/or asset management - experience with one or more of the following areas of expertise is particularly relevant: Industry 4.0, energy management, Smart Plant, Digital Twin and CO2 emission optimization.
 • Management consulting experience is an advantage, but not a requirement
 • Sector expertise in oil & gas, renewable energy, aquaculture, and/or public sector is an advantage, but not a requirement
 • Strong analytical skills
 • Good communication and presentation skills
 • Ability to build good interpersonal relationships
 • Interest and good understanding of technology and data
 • Experience in project management and/or power management
 • Structured and organized approach to tasks
 • Eagerness to learn and grow quickly in the organization
 • Good communication and presentation skills in Norwegian and English
 • Relevant experience may compensate for lack of formal education

Why apply?
As part of our team, you have the opportunity to develop your career in an exciting, challenging, and inclusive work environment. You will work among the best in the industry and experience proactivity, good relationship building, pleasant collaboration, and the high ambitions that characterize us at Capgemini Invent. As part of Capgemini Invent and the Intelligent & Sustainable Operations department, you will be able to shape your own role and career according to your personal desires by working on exciting interdisciplinary projects with a well-established culture of collaboration and continuous development. We have a strong focus on our employees and ensure that our consultants have the best possible chances to develop and perform well by letting them be themselves and focus on their strengths.

What we can offer:
At Capgemini Invent, there is room to create your own role and career. Proactivity, collaboration, and development are key aspects when we describe our work environment. There are endless opportunities to accelerate your career and development. We have a strong focus on the people in the company and want to ensure that our consultants have the greatest chance to perform and develop themselves.

 • Offices in Oslo, Stavanger, and Bergen with an existing environment at all locations
 • Exciting and challenging tasks in one of the world's largest consulting firms
 • Interdisciplinary expertise , where you get to collaborate with market-leading customers and experienced consultants with expertise to deliver end-to-end projects
 • High focus on competence development , including mentoring and personal career planning, certifications, professional groups, as well as training at our own university outside Paris.
 • A company that encourages entrepreneurship and innovation , in an involving culture where diversity, inclusion, and collaboration are highly valued.
 • Flexible guidelines that ensure our employees can balance their careers with family and individual needs.
 • An open and social environment with many social events and activities.
 • Competitive benefits and perks , including subsidized training memberships, training activities, and attractive company cabins in places like Hemsedal, Hafjell, Trysil, and Gustablikk.

At Capgemini, we believe that a workplace where everyone feels valued for who they are is not only a clear moral responsibility but also a source of competitive advantage. By having a diverse workplace that represents our society and by promoting an inclusive culture, we build a place where our people can thrive.

Applications are evaluated on an ongoing basis, and we ask that interested candidates submit their CV, application letter, and transcripts.

Questions about the position and recruitment process should be sent to [email protected].

Jobb med skikkelig flinke folk

Kanutte Røstad
Manager
"My life at Capgemini is varied and fun. Varied because I have worked on different challenges, both internally and on client projects. Fun because I get to work with many different colleagues."
Fredrik Borchgrevink
Director
"Working at Capgemini Invent has given me freedom and support to develop my career and passions, an abundance of development opportunities."
Elin Skauge
Vice President Practice lead Innovation & Strategy
"What I like about Capgemini Invent is the pace, the fast changes, the flexibility and the talented people I work with, both internally and externally."
Anne Karin Stensland
Senior Consultant
"Working here has given me opportunities to explore industries and sectors I never even knew I was interested in. I’ve gotten to know people that are extremely talented with different backgrounds."

Jobb på et sted du vil trives

 • Bygg kompetanse med oss

 • Fortsett å lære

 • Menneskene kommer først

 • Dine verdier er våre verdier

 • Glem den "typiske arbeidsdagen"

 • Finn balansen som passer deg

 • Vi støtter din karriereutvikling

 • Din kjærlighet til reise

 • Engasjer deg fra første dag

 • Count on us for career growth

 • Your Love for Travel

 • Get inspired by your colleagues

 • Forget the notion of the “typical day”

 • Strike a balance that works for you

 • Dig in your first day & feel free to grow

 • Never stop learning

 • People come first

 • Your values are our values

 • Talented, multidisciplinary team to grow with

 • Cool offices in central locations

 • Macs/PCs and iPhones

 • Flexible work time policies

 • Extensive health care/health insurance

 • Inspiring global network of experts

 • Regular knowledge sharing and social happenings

 • Exciting assignments in different industries

 • Multiple other great benefits

Om selskapet

As the digital innovation, consulting and transformation brand of the Capgemini Group, Capgemini Invent helps CxOs envision and build what’s next for their organizations. Located in more than 30 offices and 25 creative studios around the world, its 7,000+ strong team combines strategy, technology, data science and creative design with deep industry expertise and insights, to develop new digital solutions and business models of the future.

Capgemini Invent is an integral part of Capgemini, a global leader in partnering with companies to transform and manage their business by harnessing the power of technology. The Group is guided everyday by its purpose of unleashing human energy through technology for an inclusive and sustainable future. It is a responsible and diverse organization of 270,000 team members in nearly 50 countries. With its strong 50 year heritage and deep industry expertise, Capgemini is trusted by its clients to address the entire breadth of their business needs, from strategy and design to operations, fueled by the fast evolving and innovative world of cloud, data, AI, connectivity, software, digital engineering and platforms. The Group reported in 2020 global revenues of €16 billion.

Get The Future You Want
Visit us at www.capgemini.com/invent


Ella Ravnanger | Kontaktperson

Søk her
Capgemini Invent Norge

Multiple locations
Besøk nettside