Oh oh! Fantastisk! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Er du en veterinær med klinisk erfaring fra stor- og smådyr, og vil bruke hele bredden i din kompetanse?

 • Søknadsfrist: 20. oktober 2022
 • Søknadsfrist: 20. oktober 2022

(For English version, scroll down)

Vi søker deg som har et sterkt engasjement for veterinærfaget og som ønsker å utøve det på et stort antall dyrearter med tilhørende problemstillinger. Jobben krever at du kan jobbe i tverrfaglige team med andre veterinærer, biologer, dyrepassere og med andre faggrupper der det er relevant.

Jobben innebærer arbeid med dyrearter der dokumentasjonen kan være sparsom, og det krever at du kan benytte deg av de faglige ressursene som finnes. Samtidig krever det kollegiale drøftinger og et stort innslag av pragmatisme og praktisk tilnærming for å få oppgavene løst på en god måte.

Som person er du fleksibel, løsningsorientert og selvstendig. Du er dedikert og engasjert, og forstår at å jobbe som veterinær hos oss er en livsstil. Dersom du møter en utfordring er du informasjonssøkende og lærevillig, og du har en god teft for å avgjøre når du bør rådføre deg med andre og når du må fatte egne beslutninger raskt i en situasjon.

Stillingen ligger i dyreavdelingens fagavdeling som består av leder (veterinær), en veterinær på deltid, veterinærassistent og to biologer. Avdelingen har et løpende tatt samarbeid med dyreavdelingens ca. 35 fast ansatte dyrepassere.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen omfatter dyrehelsemessige problemstillinger knyttet til alle parkens dyr. Dette innebærer blant annet:

 • Klinisk diagnostikk og undersøkelser, inkludert billeddiagnostikk

 • Sedasjon/anestesi/narkose

 • Forebyggende helsearbeid

 • Patologiske undersøkelser

 • Ernæringsplaner

 • Vurdering og relevante tiltak inn mot dyrevelferdsmessige problemstillinger

 • Populasjonsforvaltning

 • Transport av dyr

 • Journalføring og dokumentasjon i tråd med lovgivningen for dyrehelsepersonell

 • Vakt ihht. fagavdelingens vaktplan, i snitt annenhver helg og ukedager

 • Representere Dyreparken i media i saker som omhandler fagavdelingens område

Kvalifikasjoner:

Du må:

 • Ha autorisasjon til å praktisere som veterinær i Norge

 • Ha minimum ett års sammenhengende klinisk erfaring med store og små dyr

 • Ha utpreget evne til å håndtere flere samtidige problemstillinger og til å kunne jobbe under press ved alvorlige sykdomstilfeller o.l.

 • Kunne gjøre risikovurderinger for egen person og for dine medarbeidere i gitt situasjoner

 • Kunne gjøre egen diagnostikk og egne vurderinger og beslutninger, samtidig som du henviser videre dersom begrensningene for din egen kompetanse nås

 • Snakke engelsk flytende

De følgende kvalifikasjonene er ikke absolutte krav, men en fordel:

 • Erfaring med eksotiske dyr

 • Erfaring med ultralyddiagnostikk

 • Erfaring med å jobbe i tverrfaglige team

 • Erfaring med mediehåndtering

 • Stor interesse for ernæring og videreutvikling av fôrplaner

 • Snakke et skandinavisk språk flytende

Vi tilbyr:

En spennende veterinærstilling (100 % fast) i en unik avdeling i en av Norges mest profilerte bedrifter. Du vil oppleve varierte og givende utfordringer i et høyt kompetent arbeidsmiljø. Vi tilbyr konkurransemessige betingelser.

Hørtes ikke dette ut som en spennende stilling?

Da kan du sende inn din søknad via søknadsskjemaet For mer informasjon eller spørsmål om stillingen, kan du ta kontakt med leder for dyreavdelingen fag, Rolf Arne Ølberg ([email protected])). Merk at alle søkere må benytte vedlagt link til søknadsskjema.

Vi ser frem til å bli bedre kjent med deg, og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uansett kjønn, kjønnsuttrykk, alder, seksuell legning, funksjonsnivå eller etnisk bakgrunn.
Are you a veterinarian with clinical experience from large and small animals, and want to use your broad expertise?

We are looking for someone who has a strong commitment to the veterinary profession and wants to practice on a large number of animal species. The job requires you to be able to work in interdisciplinary teams with other veterinarians, biologists, animal keepers and with other professional groups where relevant.

The job involves working with animal species where the documentation can be sparse, and it requires you to be able to make use of the professional resources available. At the same time, it requires collegial discussions and a large element of pragmatism and a practical approach to get the tasks solved in a good way.

We are looking for a passionate person with commitment to the veterinary profession, and who is motivated by the wide specter of challenges that come with the variety of species we have at our zoo. Clinical experience, preferably with exotic animals, is a must, however, personal suitability weighs heavily.

As a person, you are flexible, solution-oriented and independent. You are dedicated and committed, and understand that working as a veterinarian at Dyreparken is a way of life. When facing challenges, you are information-seeking and willing to learn, and you have a good flair for deciding when to consult with others and when you have to make your own decisions quickly.

The department consists of a manager (veterinarian), a part-time veterinarian, a veterinary assistant and two biologists. The department has ongoing cooperation with the animal department's approx. 35 permanently employed zookeepers.

Tasks:

The position includes animal health for all the park's animals. This includes:

 • Clinical examinations and treatments, including imaging diagnostics

 • Sedation/anesthesia/narcosis

 • Preventive health care

 • Pathological examinations

 • Nutrition plans

 • Assessment and relevant measures against animal welfare issues

 • Population management

 • Transport of animals

 • Record keeping and documentation in line with the legislation for animal health personnel

 • The position will be part of the park's shift schedule, on average every other weekend and weekdays

 • Must be expected to represent Dyreparken in the media

Qualifications:

 • Authorization to operate as a veterinarian in Norway

 • Minimum of one year of clinical experience with large and small animals

 • Have a distinct ability to handle several simultaneous issues, and to be able to work under pressure in cases of serious illness etc.

 • Be able to make risk assessments for yourself and for your employees in given situations

 • Be able to make your own diagnostics and make your own assessments and decisions, while at the same time making referrals if the limitations of your own competence are reached

 • Speak English fluently

The following qualifications are not absolute requirements, but an advantage:

 • Relevant experience with exotic animals

 • Experience with ultrasound diagnostics

 • Experience of working in interdisciplinary teams

 • Experience with media

 • Great interest in nutrition and further development of feed plans

 • Speak a Scandinavian language fluently

We offer:

An exciting veterinary position (100 % permanent position) in a unique department in one of Norway's most prominent companies. You will experience varied and rewarding challenges in a highly competent work environment. We offer competitive conditions.

Does this sound like an interesting opportunity?

Submit your application through the application form! For more information or questions about the position, you can contact the head of the animal department, Rolf Arne Ølberg ([email protected]). Note that all applicants must use the attached link to the application form.

We look forward to getting to know you better, and encourage all qualified people to apply regardless of gender, gender expression, age, sexual orientation, functional level or ethnic background.

Jobb med skikkelig flinke folk

June Reilo Mørch
Assistent til sesongleder i Badelandet
"Jeg opplever Dyreparken som en arbeidsplass med et trygt og godt arbeidsmiljø. Som ansatt er det stort fokus at man skal få utfordret seg selv, og du blir til daglig møtt med et smil når du er på jobb"
Sondre Dahl Nordvang
Sesongmedarbeider i Båtbasaren
"Dyreparken er et supert sted å jobbe som ung, da man blir kjent med mange ulike folk i ulike aldersgrupper. Vi koser oss sammen på jobb!"
Sofie Sannes
Sesongmedarbeider i Båtbasaren
"Dyreparken oppleves som en organisert og trygg arbeidsgiver. Jeg ble godt tatt imot av leder og kollegaer, og fikk en fin oppstart som ny sesongmedarbeider."
Emma Aasland
Assistent til sesongleder i Båtbasaren
"Dyreparken var min første jobb, men med god opplæring og et godt arbeidsmiljø følte jeg meg fort som hjemme. I år blir det mitt femte år i parken, og jeg har stortrivdes helt fra dag en."
Daniel Gkikas
Sesongmedarbeider, Løper i Abra Havn
"Dyreparken er et sted du vil trives som sesongmedarbeider. Det har hvert fall jeg erfart etter min tiende sesong. Her i Abra Havn er vi et team!"
Henrik Johannessen
Kommunikatør i Dyreparken
"Det å jobbe i Dyreparken er litt som å jobbe på en stor lekeplass! Man er omringet av utrolig flinke folk på alle felt på en dynamisk arbeidsplass. Som ansatt blir man hørt, utfordret og verdsatt."

Jobb på et sted du vil trives

 • Sosialt og fremoverlent arbeidsmiljø

 • Gratis inngang til Dyreparken og Badelandet

 • Sosiale arrangementer

 • Personalrabatt på mat og suvenirer

 • Billett til førpremiere på Kaptein Sabeltann

 • Gratis inngang til flere skandinaviske parker

Om selskapet

Dyreparken ligger 12 kilometer øst for Kristiansand, like ved E 18. Parken er åpen hver dag hele året.

Dyreparken er Norges største familieattraksjon, med 1 million besøkende årlig. Destinasjon Dyreparken omfatter også Badelandet, en helt egen badepark, Dyreparken Hotell, Dyreparken Safaricamp, Roligheden Camping og sjørøverhotellet Abra Havn.

Dyreparken ble i 2018, som en av de 15 første bedriftene i landet, sertifisert som Likestilt arbeidsliv-bedrift.

I Dyreparken, som er 663 mål stor, er det nå 123 ulike dyrearter og ca 700 individer. Dyrene har store områder til disposisjon. Vi har en flere tematiserte områder, som Kardemomme by, Hakkebakkeskogen og Kaptein Sabeltanns Verden, hvor skuespillere levendegjør universene om sommeren. Vi har også en rekke aktiviteter, som spenner seg fra tømmerrenne og bob-bane til karuseller og sjørøverskuter. Våre kveldsforestillinger er populære, med Kaptein Sabeltann i en særstilling.


XX

SULTENNysgjerrig Lærvillig Fremoverlent Energirik Ambisøs Ønske om utvikling Modig

TRYGGSikkerhetsfokusert Tillitsfull Forutsigbar Åpen Inkluderende Informert Mot til å ta beslutninger

EKTEUnik Åpen Ærlig Ønske om å stå for det vi tror på Integritet Hel ved Nærhet Gjennomført

GLADSmilende Imøtekommende Hjelpsam Ønsker deg og har det gøy på jobb Stolt

HR | Kontaktperson

Søk her