Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Examensarbete Hydrolys HT 2022

 • Ansök senast: 24 juli 2022
 • Linköping
 • Ansök senast: 24 juli 2022
 • Linköping

Tekniska verken i Linköping AB bygger ut kapaciteten på Avloppsreningsverket och klimatanpassar processen för att klara kraftiga skyfall, långa torrperioder samt reducera utsläpp av växthusgaser.

Som en del i Tekniska verkens arbete att bli värdens mest resurseffektiva region så behöver vi undersöka hur resurserna i avloppsvattnet kan användas mest effektivt. Det organiska materialet används som substrat vid biogasproduktionen, men behövs även i den biologiska reningsprocessen som kolkälla vid denitrifikationen.

För att göra kolet i det organiska materialet mer lättillgängligt för bakterier så kan en hydrolysprocess användas för att frigöra flyktiga fettsyror (VFA). En del fettsyror ger en väldigt snabb denitrifikationshastighet, till exempel etansyra (ättiksyra). Andra fettsyror är problematiska då de luktar illa, till exempel butansyra (smörsyra).

Den fullskaliga hydrolysprocessen är tänkt att utföras i en befintlig försedimenteringsbassäng. Reglering av hydrolysen skulle kunna göras genom att kontrollera nivån av slam (organiskt material) i processen, vilket styr uppehållstiden och därigenom hur långt hydrolysprocessen hinner gå innan slammet omsätts. Även koncentrationen och sammansättningen av slammet (TS-halt, VS-halt) påverkar processen. En delström av slammet pumpas upp till vattnets inlopp där VFA tvättas ur och följer med vattenströmmen vidare till den biologiska reningen. En teori som bör utvärderas är att se om den urlakade mängden VFA ur slammet kan regleras med slamcirkulationsflödet.

Examensarbetet är tänkt att utföras i labbskala vid Linköpings universitet (LiU).

Design av försöksreaktor
Ta fram en design av försöksreaktor tillsammans med handledare på Tekniska verken och LiU och bygga reaktorn tillsammans med resurs på LiU. _ Mål:_ Framtagande av labbreaktor som kan simulera hydrolysprocessen under liknande förhållande som processen i fullskala.

Ta fram metod att förtjocka slam till kontrollerad TS-halt
Den framtida processen innan hydrolysen innefattar ett filtreringsteg där TS-halten kan styras. Det slam som kan tas ut till labbförsöken är ganska tunt och behöver förtjockas innan dosering till labbreaktorn. _ Mål: Ta fram en metod för att göra en kontrollerad förtjockning av slam till bestämd TS-halt. _ Möjliga verktyg: Polymer, filtertratt, våg

Utvärdera hydrolysprocessen
Test av hydrolysprocessen i labbskala.
Utvärdera på dessa styrparametrar:

 • SRT (Sludge Retention Time)
 • TS-halt
 • Urlakningen av VFA genom cirkulationsflödet till inloppet
 • Temperatur. Kan köras på rumstemperatur och möjligtvis ett försök med nedkyld reaktor.
 • pH

Kan man styra vilken typ av VFA som bildas? Vi vill inte gärna få problem med dålig lukt (butansyra).

Mätparametrar:
TS, VS, COD, BOD, VFA, pH, Temp.

Mål: Målet med studien är att se i vilken mån det är möjligt att reglera hydrolysprocessen inom rimliga ramar, vilka sätts av den fullskaliga processen. Går det att styra processen på ett kontrollerat sätt och att bara producera så mycket VFA som behövs för den biologiska reningen?

Handledare på Tekniska verken i Linköping:
Robert Sehlén, processingenjör inom Affärsområde Vatten & avlopp
Mejl: [email protected]
Tfn: 013-20 83 37

Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 juni.

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energiingenjör
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt."
Andreas Björk
Produktspecialist
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


-TOM

-…bygger världens mest resurseffektiva region.

-…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten.

-…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

-…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

-…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

-…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

-…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Robert Sehlén | Kontaktperson

Ansök nu
Tekniska verken

Linköping
Besök hemsida