Oh oh! Toppen! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

Exjobb cirkulära affärer

 • Ansök senast: 17 januari 2022
 • Linköping
 • Ansök senast: 17 januari 2022
 • Linköping

Exjobb – Linköping Circular Park
-undersökning av potentialen för och konceptualisering av industrisymbios på Gärstad


Tekniska verken utlyser ett exjobb inom cirkulära affärer. Vi söker dig som brinner för en resurseffektiv framtid. Om du vill vara med och designa ett koncept för industriell symbios mellan olika industrigrenar är du varmt välkommen att skicka in ansökan till exjobb Linköping Circular Park.

Bakgrund
När nya industrier etableras behöver hänsyn tas till faktorer som tillgång på energi, vatten, avstånd till marknaden, leverantörer, markförutsättningar, arbetskraft, lagar och regler. En faktor som normalt sett inte är avgörande vid val av etableringsort är vilka synergier som kan uppstå med andra industrier i direkt geografisk närhet.

En cirkulär industripark innebär att företag inom ett avgränsat geografiskt område verkar i symbios med varandra. Det innebär att företagen samarbetar för att nå skalfördelar och synergivinster. Det kan handla om att restprodukter från en industri innebär råvara för en annan industri. Utformning och användning av energisystem, bemanning, automation, infrastruktur och rening av flöden, är andra exempel på områden där synergier kan utvinnas genom smart design av industriparken.

Tekniska verken använder idag industriell symbios på olika sätt. Ett exempel är avfallsindustrin som genererar bränsle till kraftvärme samt substrat till biogasanläggningen som levererar biogas till regional industri och transportsektor parallellt med produktion av biogödsel till lantbruket.

Exjobbet
Exjobbet handlar om att undersöka potentialen för en framtida cirkulär industripark där olika industriföretag samverkar inom Gärstad industriområde och dess närhet. Examensarbetet resulterar i en konceptualisering av en cirkulär industripark i världsklass. Det innebär att ni behöver tänka utanför de verksamheter som idag finns på området. Samtidigt skall redan etablerade verksamheter och idéer för området inkluderas i konceptet.

Några exempel på redan etablerade verksamheter och idéer för framtiden är kraftvärmeproduktion, energiåtervinning, automatisk sortering av avfall & material, materialåtervinning & förädling, bränslehantering, energiskog, solcellspark, deponi, hantering av farligt avfall, vätgasproduktion, biogas, industrietableringar inom olika branscher, forskning, företag i tidiga skeden, CCS, CCU och biokolproduktion.

Exjobbet omfattar idégenerering, omvärldsanalys, intervjuer med industriföretag i olika branscher, klimatanalys, möjliga affärsmodeller och konceptdesign för en fullskalig cirkulär industripark.

Det finns några exempel på storskalig industriell symbios i världen. Här kan du läsa om ett exempel i Danmark (länk: Kalundborg Symbiosis - The World's first industrial symbiosis )

Vill du veta mer?

Om ni är intresserade av att göra ett nytänkande exjobb som strävar mot Tekniska verkens vision Vi bygger världens mest resurseffektiva region är ni varmt välkomna att kontakta Adam Hedbeck via mejl [email protected] alternativt 072 -464 70 94.

Några av våra medarbetare

Teresia Göransson
Energiingenjör
"Genom mitt jobb får jag vara med i framkant och se till att vi gör rätt saker för att bygga en resurseffektiv region och generera så låg klimatpåverkan som möjligt."
Andreas Björk
Produktspecialist
"I mitt arbete har jag förmånen att arbeta nära kunderna med både energitekniska & affärsmässiga frågor. Det, i kombination med vårt gedigna miljöarbete, gör det extra roligt att gå till jobbet."

Vi har riktigt bra förmåner

 • Arbetstidsförkortning

 • Flextid

 • Balans mellan arbetsliv och fritid

 • Hälsoorganisation som aktivt driver hälsoarbete

 • Pensionstjänsten LifePlan

 • Föräldraledighetstillägg

 • Förmånligt erbjudande av el via Bixia

 • Antal föreningar, allt från friluftsliv till konst

 • Friskvårdsbidrag

Om företaget

Som medarbetare på Tekniska verken är du en viktig del av vår vision - att bygga världens mest resurseffektiva region. För att lyckas måste vi våga tänka innovativt och utveckla nya, smartare lösningar. Totalt är vi cirka 1000 anställda som trivs i en lättsam företagskultur med en arbetsvardag som präglas av våra värdeord: drivande, positiva och trovärdiga.

Tekniska verken är en del av drygt 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.


-TOM

-…bygger världens mest resurseffektiva region.

-…har byggt landets första permanenta och fullskaliga reningsanläggning för läkemedelsrester i avloppsvatten.

-…sköter större delen av den offentliga belysningen i Linköping och därav är en del av arbetet med att skapa en attraktiv och vacker stad för alla som bor och verkar här.

-…som en viktig del i att skapa en framtidsorienterad region, levererar bredband via fiber.

-…har återbrukshallar på alla återvinningscentraler dit privatpersoner kan lämna saker de inte längre vill ha eller behöver som sedan skänks till hjälporganisationer.

-…tillsammans med andra samarbetspartners är i full gång med att bygga Sveriges största solcellspark som kommer kunna producera hushållsel för 2 300 villor under ett år.

-…har en mångfaldskommitté som arbetar med att ta fram konkreta handlingsplaner för att främja mångfald och motverka diskriminering inom koncernen.

Tekniska Verken

Linköping
Besök hemsida