Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

At Simployer – We simplify being a great employer!

With 3200 customers and over 1.3 million users across our product lines, Simployer is the largest HRM cloud provider in Scandinavia. We are over 300 employees across five cities in three countries. Simployer helps organizations to develop and take care of their employees and offers digital HRM services that streamlines internal routines and processes. In our product portfolio there are solutions for all parts of the employee journey.

TOMPersonal, competent and innovative Simployer’s values ​​are present in everything we do. We who work here are genuinely interested in what we do and are open and supportive in meeting with both colleagues and customers. We are curious and dare to challenge ourselves and our customers to move forward towards new goals.

TOMPersonlige, kompetente og innovative Simployers verdier er tilstede i hvert ledd i bedriften. Våre medarbeidere har en genuin interesse for at vi gjør, er åpne og støttende i møte med kollegaer og kunder. Vår nysgjerrighet bidrar til at vi utfordrer oss selv og våre kunder, for å nå nye mål.

Available Jobs

Great Place to Work

 • Hybrid and flexibke work model

 • Pension and health care

 • HR tech company

 • Modern offices

 • Laughs, develops, and celebrates together

 • Career opportunities

 • ‎Hybrid og fleksibel arbeidsmodell

 • ‎Pensjon og helsetjenester‎

 • ‎HR-teknologiselskap‎

 • ‎Moderne kontorer‎

 • Ler, utvikler og feirer sammen

 • Karrieremuligheter

Work with great people

Mats Christian Sandvig
Head of Product
"After working in several startups, I wanted to work in a place where the ambitions matched the ability to implement. Simployer has this ability, and it allows us to make things happen."
Alexander Rauan
Senior DevOps
"I was very positively surprised by the focus on web-based solutions and the eagerness for continuous improvement and development of both systems and expertise."
Terje Kjenstad
Director Customer Development
"Working in Simployer has taught me to constantly embrace and adopt new improved ways of doing things, and how important collaboration are for motivation, mastery and achievement."
Cathrine Fjellgaard
Senior Customer Consultant
"The job at Simployer is exciting, fun, and challenging. We develop new products and services we will deliver on, and we will always have satisfied customers."
Mats Christian Sandvig
Head of Product
"Etter å ha jobbet i flere oppstartsbedrifter, ønsket jeg å jobbe på et sted der ambisjonene stemte overens med evnen til å implementere. Simployer har denne evnen, og det lar oss få ting til å skje.‎"
Alexander Rauan
Senior DevOps
"Jeg ble veldig positivt overrasket over fokuset på nettbaserte løsninger og iveren etter kontinuerlig forbedring og utvikling av både systemer og kompetanse."
Terje Kjenstad
Director Customer Development
"Arbeidet i Simployer har lært meg å stadig omfavne og ta i bruk nye forbedrede måter å gjøre ting på, og hvor viktig samarbeid er for motivasjon, mestring og prestasjon."
Cathrine Fjellgaard
Senior Customer Consultant
"Jobben hos Simployer er spennende, morsom og utfordrende. Vi utvikler nye produkter og tjenester vi skal levere på, og vi vil alltid ha fornøyde kunder.‎"