Oh oh! Awesome! {$ msg.text $} ({$ msg.count $})

BoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Tillsammans bygger vi hållbara hem för de många människorna. Tack vare våra kombinerade erfarenheter kan vi göra det med god design, funktion och kvalitet. Vi har medarbetare i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien och ansvarar för hela värdekedjan från markanskaffning och produktutveckling ända fram till inflyttning.

TOMBoKlok är ett boendekoncept utvecklat av Skanska och IKEA. Det går i korthet ut på att de som bor i våra hem ska få så mycket boende som möjligt för så lite pengar som möjligt.

TOMVi ansvarar för hela värdekedjan, från produktutveckling, projektutveckling och tillverkning i fabrik till försäljning, byggnation och kundrelationerna efter inflyttning.

TOMVi bygger hållbara hem och vi jobbar mot vårt mål att vara klimatneutrala 2030.

TOMSom ett affärsområde i Skanska får du som medarbetare ta del av förmåner och utvecklingsmöjligheter inom Skanska koncernen.

TOMFör oss är mångfald och inkludering viktig - vi vill spegla samhället, främja rättvisa och allas lika värde. Hos oss ska alla känna sig sedda, respekterade och aktivt få bidra – oavsett vem den är. Det är en förutsättning för att vi ska kunna leverera värde till våra kunder och driva på utvecklingen mot ett bättre samhälle – för alla.

TOMBoKlok is a housing concept developed by Skanska and IKEA. In short, those who live in our homes should get as much housing as possible for as little money as possible.

TOMWe are responsible for the entire value chain, from product development, project development and manufacturing in the factory to sales, construction and customer relations after moving in.

TOMWe are building sustainable homes and we are working towards our goal of being climate neutral by 2030.

TOMAs a business unit in Skanska, you as an employee can take advantage of benefits and development opportunities within the Skanska Group.

TOMDiversity and inclusion are important - we want to reflect society, promote justice and the equal value of all. With us, everyone should feel seen, respected and actively contribute - regardless of who it is. It is a prerequisite for us to be able to deliver value to our customers and drive the development towards a better society - for everyone.

TOMBoKlok on erilainen asumisen konsepti, jonka ovat kehittäneet yhteistyössä Skanska ja IKEA. Yhdessä rakennamme fiksuja koteja ihmisille, jotka haluavat asua hyvin omassa kodissaan niin, että rahaa riittää vielä muuhunkin.

TOMMe vastaamme koko arvoketjusta tuotekehityksestä projektikehitykseen, tehdasvalmistuksesta rakentamiseen aina myynnistä muutonjälkeiseen asiakaspalveluun asti.

TOMRakentamalla puusta luomme edellytykset ympäristötehokkaaseen elämään – näin voimme saavuttaa tavoitteemme olla hiilineutraaleja vuonna 2030!

TOMOlemme Skanskan liiketoimintayksikkö ja tarjoamme sinulle monia mahdollisuuksia kehittymiseen, yhteistyöhön ja liikkuvuuteen.

TOMMonimuotoinen ja hyväksyvä työyhteisö on meille tärkeä – haluamme peilata yhteiskuntaa ja edistää oikeudenmukaisuutta ja samanarvoisuutta. Kanssamme jokaisen tulisi kokea tulevansa kuulluksi ja arvostetuksi. Nämä ovat perusedellytyksiä sille, että onnistumme tuottamaan arvoa asiakkaillemme ja ohjaamaan kehitystä kohti parempaa yhteiskuntaa.

TOMBoKlok er et boligkonsept som er utviklet av Skanska og IKEA. Det går i korte trekk ut på at de som bor i boligene våre, skal få så mye som mulig for så lite penger som mulig.

TOMVi tar ansvar for hele verdikjeden, fra produktutvikling, prosjektutvikling og fabrikkproduksjon til salg, bygging og kunderelasjoner etter innflyttingen.

TOMVi bygger bærekraftige boliger, og vi jobber mot vårt mål om å være klimanøytrale i 2030.

TOMEttersom vi er et forretningsområde i Skanska, får du som medarbeider tilgang til fordeler og utviklingsmuligheter i Skanska-konsernet.

TOMFor oss er mangfold og inkludering viktig – vi vil gjenspeile samfunnet og fremme rettferdighet og likeverd for alle. Hos oss skal alle føle seg sett og respektert og få bidra aktivt – uansett hvem de er. Det er en forutsetning for at vi skal kunne levere verdi til kundene våre og drive utviklingen mot et bedre samfunn – for alle.

Available Jobs

Great Place to Work

  • TEST

Work with great people

Anna Berggren
Project Leader, BoKlok Sustainability
"I work at BoKlok because we take the climate issue seriously and want to deliver on our climate goals - to become climate neutral in 2030. I am proud to be a part of the journey we are on!"
Anna Berggren
Project Leader, BoKlok Sustainability
"Jeg jobber i BoKlok fordi det er et selskap som tar klima og miljø på alvor – med et mål om å bli klimanøytral i 2030. Jeg er stolt over å være med på denne reisen!"
Anna Berggren
Project Leader, BoKlok Sustainability
"Työskentelen BoKlokilla, koska suhtaudumme ilmastokysymykseen vakavasti ja haluamme saavuttaa ilmastotavoitteemme – olla ilmastoneutraaleja 2030. Olen ylpeä, kun saan olla mukana tällä matkalla!"
Anna Berggren
Project Leader, BoKlok Sustainability
"Jag jobbar på BoKlok för att vi tar klimatfrågan på allvar och vill leverera på våra klimatmål – att vara klimatneutrala 2030. Jag är stolt över att vara med på den resan som vi gör!"
Mattias Ebbeström
Production Manager, BoKlok Sweden
"The best thing about working at BoKlok is all the different things I get to do and be challenged by. No day is the same!"
Mattias Ebbeström
Production Manager, BoKlok Sweden
"Det beste med å jobbe i BoKlok er alle de forskjellige tingene jeg får muligheten til å gjøre og blir utfordret på. Ingen dag er den lik!"
Mattias Ebbeström
Production Manager, BoKlok Sweden
"Parasta BoKlokilla työskentelyssä ovat kaikki erilaiset asiat, joita saan tehdä ja jotka tarjoavat haasteita. Yksikään päivä ei ole samanlainen!"
Mattias Ebbeström
Production Manager, BoKlok Sweden
"Det bästa med att jobba på BoKlok är alla de olika sakerna jag får göra och utmanas av. Ingen dag är den andra lik!"
Ida Mathisen
Market Advisor, BoKlok Norway
"I truly enjoy the international aspect of working at BoKlok, meeting colleagues daily from different markets and backgrounds, participating in a larger community across national borders."
Ida Mathisen
Market Advisor, BoKlok Norway
"Jeg er oppriktig glad for det internasjonale aspektet i BoKlok. Jeg møter kollegaer fra forskjellige markeder og bakgrunner daglig, og får ta del i et større fellesskap på tvers av landegrenser."
Ida Mathisen
Market Advisor, BoKlok Norway
"Nautin kovasti BoKlokilla työskentelyn kansainvälisestä puolesta; tapaan päivittäin kollegoita eri maista ja taustoista ja olen osa laajempaa maiden rajat ylittävää yhteisöä."
Ida Mathisen
Market Advisor, BoKlok Norway
"Jag uppskattar verkligen den internationella aspekten av att jobba på BoKlok. Jag möter dagligen kollegor från olika marknader och bakgrunder, och får ta del av ett större sammanhang."
Minna Nousiainen
Marketing Coordinator, BoKlok Finland
"The goal of becoming climate neutral in 2030 resonates with me! Sustainability as a core value at BoKlok is a large part of why I work here, I couldn’t do marketing for any other kind of product."
Minna Nousiainen
Marketing Coordinator, BoKlok Finland
"Jeg blir motivert av BoKlok sitt ambisiøse mål om å være klimanøytral i 2030! Bærekraft er en av kjerneverdiene i BoKlok og er en stor grunn til at jeg jobber her."
Minna Nousiainen
Marketing Coordinator, BoKlok Finland
"Vastuullisuus BoKlokin ydinarvona on tärkein syy sille, miksi työskentelen täällä. En voisi markkinoida mitä tahansa tuotetta tai palvelua, mutta ympäristövastuullisia kotejamme myyn hyvillä mielin!"
Minna Nousiainen
Marketing Coordinator, BoKlok Finland
"Jag blir motiverad av det ambitiösa målet BoKlok har - att vara klimatneutrala 2030! Att just hållbarhet är en kärnvärdering och fokus hos BoKlok är en stor anledning till att jag arbetar här."
Lizette Karlsson
Construction Worker, Gullringen factory
"Working at the Gullringen Factory in Småland is such a fun and challenging job! a boring day for someone like me, that like to work both with my head and hands!"
Lizette Karlsson
Construction Worker, Gullringen factory
"Det er både morsomt og utfordrende å jobbe på Gullringen, fabrikken i Småland i Sverige. Det er aldri en kjedelig dag på jobb!"
Lizette Karlsson
Construction Worker, Gullringen factory
"Työskentely Gullringenin tehtaalla Smoolannissa on hauskaa ja haastavaa työtä! Työpäivät eivät koskaan tunnu tylsiltä, jos on tällainen, joka haluaa käyttää töissä aivojen lisäksi myös käsiä!"
Lizette Karlsson
Construction Worker, Gullringen factory
"Det är både spännande och utmanande att jobba på vår fabrik Gullringen i Småland. Aldrig en tråkig dag för någon som mig, som gillar att jobba med både huvud och händer!"
Håvard Olav Hansen
Finance Manager, BoKlok Norway
"Working in finance, being able to deliver financial results in a sustainable and ethical way truly resonates with me. It keeps me inspired and excited about what I do!"
Håvard Olav Hansen
Finance Manager, BoKlok Norway
"Det er veldig gøy å jobbe med økonomiske resultater, å kunne levere på finansielle mål på en bærekraftig og etisk måte - det holder meg inspirert og engasjert i jobben!"
Håvard Olav Hansen
Finance Manager, BoKlok Norway
"Talouden parissa työskentelevänä minulle on tärkeää yrityksen kyky tehdä taloudellista tulosta kestävällä ja eettisellä tavalla. Se pitää minut inspiroituneena ja innostuneena!"
Håvard Olav Hansen
Finance Manager, BoKlok Norway
"Det känns riktigt bra att leverera finansiella resultat på ett hållbart och etiskt sätt – det håller mig inspirerad och engagerad i mitt arbete!"